Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar att bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående kan inte byggas ihop med en annan byggnad. För att byggnaden ska räknas som en friggebod ska den uppfylla följande krav:

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
  • Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.
  • Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt (behöver inte skickas till bygglovsenheten). Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Hur räknar man ut friggebodens storlek?

Det är friggebodens utvändiga area som ska räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som springer ut ovan ytterväggen. Är det mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in.

Regleringar av friggebod

Förutom plan- och bygglagen kan annan lagstiftning sätta gränser för hur friggeboden får utformas och var den får placeras.

Om ett område omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det medföra att en friggebod inte får uppföras där. Inom sådana områden måste strandskyddsdispens sökas.

Friggeboden ska ha en lämplig färg och form. Den får inte dominera över huvudbyggnaden. I vissa falla kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i boden behöver du lämna in en anmälan för dessa åtgärder.