Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov eller anmälan. Friggeboden måste ändå uppfylla andra krav i plan- och bygglagen.

Du får uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar att bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Byggnaden ska uppfylla vissa krav för att räknas som en friggebod:

  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
  • Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.
  • Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt (du behöver inte skicka det till bygglovsenheten). IOm inte grannarna ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Så räknar du ut friggebodens storlek

Det är friggebodens utvändiga yta som ska räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Är det mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in.

Regleringar av friggebod

Det kan finnas annan lagstiftning förutom plan- och bygglagen som sätter gränser för hur du får utforma friggeboden och var den får placeras.

Om ett område omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det innebära att du inte får placera friggebod inte där. Inom sådana områden måste strandskyddsdispens sökas.

Friggeboden ska ha en lämplig färg och form. Den får inte dominera över huvudbyggnaden. Kommunen kan kräva att du söker bygglov för att bygga en friggebod i en särskilt värdefull miljö.

Du behöver lämna in en anmälan om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i boden.