Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus, industribyggnad eller anläggning på en ny plats utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker vi om platsen är lämplig att bygga på och om det går att ordna vatten och avlopp. Vår översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Det finns nästan alltid ett förhandsbesked vid byggande utanför detaljplanelagt område.

Förhandbeskedet ger dig ett bindande besked

Syftet med ett förhandsbesked är att du som sökande ska få ett bindande besked innan du lägger ner kostnader på till exempel ritningar.

Frågor som vi inte prövat i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens utformning, måste vi pröva i bygglovsansökan.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna för Boråsbanan genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

Eventuellt behöver vi ytterligare ansökningar

Om bygglovsenheten anser att du kan få ett positivt förhandsbesked kan vi be dig skicka in en godkänd ansökan om avloppsanläggning. Du kanske också blir tvungen att göra utredningar som exempelvis bullerutredning.
Information om avloppsanläggning

Förhandsbeskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Miljö- och bygglovsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet, om ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Så här gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas
Checklista över vad som behöver skickas in Pdf, 69.4 kB, öppnas i nytt fönster.

  • En nybyggnadskarta som visar tänkt placering av byggnad och tillfartsväg. Vid stor fastighet visa även förslag på tomtstorlek
  • Byggnadens storlek och våningsantal
  • Marksektionsritning
  • Utlåtande för avloppsanläggning från Miljö- och hälsoskydd Öppnas i nytt fönster.
  • Eventuell strandskyddsdispens

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov