Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagna från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen.  

Ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Till ekonomibyggnaderna hör bland annat magasinsbyggnader, ladugårdar, och garage för maskiner. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande byggnader räknas inte som ekonomibyggnader. Byggnader som ofta hamnar i gränslandet för vad som är ekonomibyggnad eller inte är ridhus, växthus och sågverk.

Bygglov krävs för åtgärder som innebär att ekonomibyggnaden tas i anspråk eller inreds, helt eller delvis, för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som finns angivet i det senaste lämnade lovet. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Även om en ekonomibyggnad ligger utanför detaljplanelagt område kan bygglov krävas. Det gäller när kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ekonomibyggnader kräver bygglov.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla det fortsatta arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås kommer järnvägs­korridorerna för Boråsbanan genom Härryda kommun att bli riksintresse. Det innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad?

För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer. I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen:

  • om det finns en jordbruks- skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring
  • byggnaden är till för den verksamheten och hör den till ett självständigt företag
  • byggnadens utformning och standard