Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagna från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen. 

Ekonomibyggnad är en byggnad på en skogs- eller jordbruksfastighet som används i produktionen. Magasin, ladugårdar och garage för maskiner är exempel på ekonomibyggnader. Bostäder, hobbyverkstäder, bilgarage eller carport och liknande är inte ekonomibyggnader. Ridhus, växthus och sågverk är ofta svåra att klassificera och bedöms från fall till fall.

Du måste söka bygglov för åtgärder som innebär att du använder eller inreder ekonomibyggnaden, helt eller delvis, för ett helt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som det senaste lämnade lovet gäller. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Du kan behöva söka bygglov även om din ekonomibyggnad ligger utanför detaljplanelagt område. Det gäller när kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ekonomibyggnader kräver bygglov.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan

För att förenkla arbetet med att planera och bygga järnväg mellan Göteborg och Borås finns olika alternativa sträckningar genom Härryda kommun. De kallas järnvägskorridorer och är riksintresse. Det innebär att det just nu kan att finnas särskilda bestämmelser som kan påverka ditt bygglov.

Så påverkas ditt bygglov av Götalandsbanan Länk till annan webbplats.

Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad?

För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste bygglovsenheten ta hänsyn till flera olika faktorer. Domstolarna har tagit upp några saker som påverka bedömningen:

  • om det finns en jordbruks- eller skogsbruksverksamhet eller annan liknande verksamhet på fastigheten
  • om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett eget företag
  • byggnadens utformning och standard