Till innehållet

Attefallshus, friggebod

Attefallshus och friggebodar är så kallade komplementbyggnader. Det innebär att de är ett komplement till ett bostadshus. Du behöver inte söka bygglov för att bygga ett attefallshus eller en friggebod, men för attefallshus behöver du göra en anmälan till kommunen.

Gul friggebod med vita knutar och en veranda på en villatomt.

Foto: Mickes fotosida, Mostphotos

Det här är ett attefallshus

Tillfälligt boende, förvaring eller annat

Attefallshus är byggnader som är mindre än bostaden och som inte sitter ihop med den. Attefallshuset ska användas som ett komplement till bostaden (till exempel som garage, förråd eller gäststuga). Det innebär att det redan måste finnas ett bostadshus på tomten för att ditt attefallshus ska räknas som ett attefallshus.

Det som är speciellt för attefallshus och andra attefallsåtgärder är att man inte behöver söka bygglov för dem – det räcker att man gör en anmälan och får ett startbesked från bygglovsenheten.

Om byggnaden inte räknas som ett attefallshus måste du söka bygglov för den.

I kulturhistoriskt värdefulla områden får du inte bygga attefallshus utan du måste söka bygglov.
Kulturvärden i bygglovsprocessen

Krav för att räknas som attefallshus

För att en byggnad ska räknas som ett attefallshus ska den

 • vara en fristående byggnad på en tomt där det redan finns ett bostadshus
 • vara max 30,0 kvadratmeter
 • ha max 4,0 meter i taknockshöjd
 • vara placerad nära bostadshuset
 • ligga minst 4,5 meters från tomtgränsen.

Om du vill placera byggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett skriftligt medgivande från din granne. Du måste söka bygglov om grannen inte ger sitt medgivande. Om grannfastigheten är en allmän plats (till exempel en gata, en park eller natur) får du aldrig placera attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du kan bygga flera attefallshus på tomten, men de får inte vara större än 30 kvadratmeter sammanlagt. Det innebär att du till exempel kan ha två attefallshus på 15 kvadratmeter vardera.

Om det du vill bygga inte uppfyller kraven för att räknas som ett attefallshus måste du söka bygglov. Då ska du söka bygglov för en komplementbyggnad.

Det här är ett attefallsbostadshus

Permanent boende

Ett attefallsbostadshus kan användas som en bostad för permanent boende. Du behöver inget bygglov för ett attefallsbostadshus, däremot måste du anmäla ditt byggprojekt och få ett startbesked.

Precis som för attefallshus måste det redan finnas ett bostadshus på tomten för att ditt attefallsbostadshus ska räknas som ett attefallsbostadshus. Om byggnaden inte räknas som ett attefallsbostadshus måste du söka bygglov för den. Du måste också söka bygglov om du vill bygga inom ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.
Kulturvärden i bygglovsprocessen

Krav för att räknas som attefallsbostadshus

För att en byggnad ska räknas som ett attefallsbostadshus ska den uppfylla samma krav som ett attefallshus – se Krav för att räknas som attefallshus ovan.

Utöver det ska attefallsbostadshuset också

I områden som är av riksintresse för totalförsvaret, inklusive flygplatser, får du inte anmäla attefallsbostadshus. Där måste du söka bygglov.

Vatten och avlopp i attefallsbostadshus

Du kan installera vatten och avlopp i ditt attefallsbostadshus:

 • Anmäl installationen till Härryda Vatten om du har kommunalt vatten och avlopp.
 • Anmäl installationen till Miljö- och hälsoskydd om du har egen brunn och eget avlopp.

Skicka in dessa handlingar med din attefallsanmälan

Du måste skicka in följande handlingar:

 • en situationsplan baserad på en nybyggnadskarta för attefallsåtgärd Länk till annan webbplats. (e-tjänst för beställning), eller baserad på en fullständig nybyggnadskarta om du ska ansluta byggnaden till kommunens vatten- och avloppsnät
 • en eller flera planritningar i skala 1:100 som visar alla relevanta våningsplan
 • en eller flera fasadritningar i skala 1:100 som visar de nuvarande och nya marknivåerna
 • en eller flera sektionsritningar i skala 1:100
 • en konstruktionsritning eller teknisk beskrivning
 • en installationsritning som visar ventilation, vatten, avlopp och dagvattenhantering
 • ett förslag till en kontrollplan Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster. (blankett för utskrift).

Du kan även behöva komplettera med fler handlingar. Bygglovsenheten kommer att informera dig om vi behöver fler dokument.

Det finns andra attefallsåtgärder

Det finns även andra byggprojekt som räknas som attefallsåtgärder. Med andra ord behöver man inte söka bygglov för dem heller, utan det räcker med en anmälan. Det gäller tillbyggnader som är max 15,0 kvadratmeter och vissa takkupor på det befintliga bostadshuset.
Takkupor
Tillbyggnader

Det här är en friggebod

Tillfälligt boende, förvaring eller annat

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som du varken behöver ett bygglov eller en anmälan för att få bygga. Den kan användas som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Krav för att räknas som friggebod

För att en byggnad ska räknas som en friggebod ska den

 • vara en fristående byggnad på en tomt där det redan finns ett bostadshus
 • vara max 15 kvadratmeter
 • ha max 3,0 meter i taknockshöjd (från markens medelnivå vid friggeboden)
 • ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Om du vill placera byggnaden närmare tomtgränsen är det bra att få ett skriftligt medgivande från grannen. Du måste söka bygglov om grannarna inte ger sitt medgivande. Om grannfastigheten är en allmän plats (till exempel en gata, en park eller natur) får du aldrig placera attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du kan bygga flera friggebodar på tomten, men de får inte vara större än 15 kvadratmeter sammanlagt. Det innebär att du till exempel kan ha två friggebodar på 5 respektive 10 kvadratmeter.

Det kan finnas undantag som gör att en friggebod kräver bygglov, enligt detaljplanen eller särskilda områdesbestämmelser.

Viktigt att mäta den utvändiga ytan

Det är friggebodens utvändiga yta som ska räknas. Takutsprånget räknas in beroende på hur stort det är. Takutsprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Om takutsprånget sticker ut mer än 50 centimeter ska du räkna in hela takutsprånget i arean. Om det sticker ut mindre än 50 centimeter ska du inte räkna in det.

Särskilda regler som kan påverka bygget av friggebodar och attefallshus

Strandskyddade områden kräver en dispens

Om området där du vill bygga friggeboden eller attefallshuset är strandskyddat kan det innebära att du inte får placera byggnaden där. Inom strandskyddade områden måste du ansöka om en strandskyddsdispens. När du har fått dispensen ska du göra en anmälan hos bygglovsenheten, där du skickar med strandskyddsdispensen som en av handlingarna.
Strandskyddsdispens

Anpassa byggnaden till omgivningen

Du måste anpassa byggnaden efter omgivningen så att den till exempel har en lämplig färg och form. Den får inte dominera över huvudbyggnaden. Om du vill bygga en friggebod eller ett attefallshus på en plats som är kulturhistoriskt värdefull kan du behöva söka bygglov.
Kulturvärden i bygglovsprocessen

Eldstad, ventilation eller avlopp

Om du vill installera en eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i byggnaden ska du anmäla detta till kommunen.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.

Ordlista

Ta gärna en titt på vår ordlista. Där har vi samlat de viktigaste och vanligaste begreppen i bygglovsprocessen.
Bygglov – ordlista

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15