Till innehållet

Attefallshus, friggebod

En mindre byggnad som inte sitter ihop med huvudbyggnaden kallas komplementbyggnad. Det kan vara ett garage, en carport, ett förråd eller en gäststuga. En sådan byggnad får inte dominera över huvudbyggnaden. Det finns olika former av komplementbyggnader, till exempel attefallshus och friggebodar. Här förklarar vi vad som gäller för den typen av byggnader.

Gul friggebod med vita knutar och en veranda på en villatomt.

Foto: Mickes fotosida, Mostphotos

Anmälan istället för bygglov

Gemensamt för attefallshus, attefallsbostadshus och attefallstillbyggnader är att du inte behöver söka bygglov. Istället ska du göra en anmälan. Det är en enklare form av ansökan men du måste ändå skicka in många ritningar, kartor och andra handlingar. Du måste vänta på ett startbesked från bygglovsenheten innan du börjar bygga och få ett slutbesked när du är klar. Ska du bygga en friggebod behöver du varken skicka ansökan eller anmälan.

Ligger din fastighet inom ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt är det inte möjligt att utnyttja de så kallade attefallsåtgärderna. Åtgärden får istället prövas i en bygglovsansökan.
Kulturvärden i bygglovsprocessen

Attefallhus

Tillfälligt boende eller förvaring

Attefallshus är mindre fristående byggnader som är bygglovsbefriade men som kräver att du gör en anmälan där du får ett startbesked istället för bygglov. Användningen ska vara ett komplement till bostaden (garage, förråd, gäststuga). Attefallshuset kan anläggas med källare.

Krav på attefallshus

För att en byggnad ska räknas som attefallshus ska den uppfylla dessa krav:

 • vara fristående byggnad på fastigheten om max 30 kvadratmeter
 • ha max 4,0 meter i taknockshöjd.
 • placeras med minst 4,5 meters avstånd från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastigheten utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd alltid 4,5 meter.

Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

Uppfyller inte komplementbyggnaden kraven för attefall krävs bygglov.

Attefallsbostadshus

Permanent boende

Ett attefallsbostadshus skiljer sig från gäststuga eftersom den kan användas som ett separat bostad för permanent boende. Attefallsbostadshuset kan anläggas med källare. Ett attefallsbostadshus får även uppföras inom flygbullerzonen.

Vatten och avlopp i attefallsbostadshus

För att installera vatten och avlopp måste du göra en anmälan till Härryda Vatten och Avlopp eller Miljö och hälsoskydd.

Krav på attefallsbostadshus

Dessa krav gäller för att du ska kunna göra en anmälan istället för att söka bygglov:

 • Det ska vara en fristående byggnad på fastigheten om max 30 kvm.
 • Huset får ha max 4,0 meter i taknockshöjd
 • Huset ska placeras med minst 4,5 meters avstånd från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från grannen. Om grannfastigheten utgör allmän platsmark (gata, park, natur) är minsta avstånd dock 4,5 meter
 • Bostaden ska vara tillgänglig och användbar. Regler om tillgänglighet och bostadsutformning finns i Boverkets byggregler (BBR 21). Lägg in länk

Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

För att bygga ett komplementbostadshus som inte uppfyller kraven måste du ansöka om bygglov.

Fastigheter utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Ligger din fastighet både utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs varken lov eller anmälan för att få uppföra en komplementbyggnad på max 50 kvm.

Andra attefallsåtgärder

Det finns även andra åtgärder som räknas som attefallsåtgärd. Det gäller mindre tillbyggnader och takkupor.
Takkupor
Tillbyggnader

Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som varken kräver bygglov eller anmälan. Det finns vissa krav för att en byggnad ska få räknas som friggebod:

 • Du får uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset. Friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Därför måste det finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten när du börjar att bygga din friggebod.
 • Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
 • Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.
 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.
 • Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt (du behöver inte skicka det till bygglovsenheten). Om inte grannarna ger sitt medgivande måste du söka bygglov.

Så räknar du ut friggebodens storlek

Det är friggebodens utvändiga yta som ska räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som sticker ut utanför ytterväggen. Är det mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in.

Särskilda regler för friggebod

Det kan finnas annan lagstiftning förutom plan- och bygglagen som sätter gränser för hur du får utforma friggeboden och var den får placeras.

Ligger din fastighet inom ett område som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt är det inte möjligt att utnyttja de så kallade attefallsåtgärderna. Åtgärden får istället prövas i en bygglovsansökan.

Strandskyddsdispens för friggebod

Om ett område omfattas av strandskydd enligt miljöbalken kan det innebära att du inte får placera friggebod inte där. Inom sådana områden måste du söka stranskyddsdispens.

Strandskyddsdispens

Anpassa friggeboden till omgivningen

Friggeboden ska ha en lämplig färg och form. Den får inte dominera över huvudbyggnaden. Kommunen kan kräva att du söker bygglov för att bygga en friggebod i en särskilt värdefull miljö.

Eldstad i friggebod

Du behöver lämna in en anmälan om du vill installera eldstad, rökkanaler, ventilation, vatten eller avlopp i friggeboden.

Det säger detaljplanen och översiktsplanen om friggebodar

Inom detaljplanerat område reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som ska följas.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse Länk till annan webbplats.

Om din fastighet inte omfattas av detaljplan så gäller rekommendationerna enligt. Här hittar du också restriktionerna inom flygbullerzonen.

Härryda kommuns översiktsplan

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23