Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt. Ett servitutsavtal skapar eller ändrar rättigheter för en fastighet. Servitutet är knutet till den fastighet som har rätten, aldrig till personen som äger den. Detta innebär att rättigheten följer med vid överlåtelse av fastigheten. Normalt gäller servitutet utan begränsning i tiden.

Du kan upprätta ett servitutsavtal antingen genom att ansöka om lantmäteriförättning hos Lantmäteriet eller genom att göra ett privat avtal med berörda markägare.

Normalt skickar du avtal om servitut för registrering till Lantmäteriet, tidigare kallat inskrivningsmyndigheten. De registrerar servitutet i fastighetsregistret.

Inskrivningen garanterar att servitutet består även efter framtida överlåtelser av fastigheterna och risken för rättsliga tvister och grannfejder minskar. Kostnaden för inskrivningen står ofta den härskande fastigheten för 

Kontakt

Servitut på kommunal mark:
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
markochexploatering@harryda.se

Övriga servitut:
Lantmäteriets Kundcenter
0771-63 63 63