Kontakt
Lyssna

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden är enligt plan- och bygglagen tillsynsmyndighet och har till uppgift att tillse denna lag, föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av lagen följs.

Tillsynsärendena kan bland annat handla om olovligt byggande, ovårdade tomter, ventilationskontroller (OVK), hissbesiktningar eller säkerhet.

OVK-obligatorisk ventilationskontroll

I plan- och bygglagsstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssytem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö.

OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk, första besiktning, dels regelbundet vid återkommande tillfällen, återkommande besiktning.

Vid den första besiktning ska det kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
 • systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dom som ska sköta systemet
 • systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Vid varje återkommande besiktning ska det:

 • ske samma kontroller som vid första besitkning, dock med den skillnaden att kontrollen ska mot de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att medföra ett försämrat inomhusklimat

Besiktnings intervaller:

 • förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
 • flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
 • flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
 • En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Boverket/OVKlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hissar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas.

Med motordrivna anordningar avses:

 • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar
 • andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods till exempel rulltrappor, rullramper och linbaneanläggningar
 • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon till exempel garageportar, rullgaller, och rörliga väggar i gymnastiksalar
 • motordrivna anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning till exempel stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. Det gäller också om miljö- och bygglovsnämnden beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontrollerna ska ske:

 • innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning
 • med intervaller på minst 6 månader och högst 6 år, så kallad återkommande besiktning
 • innan anordninge för första gången tas i bruk efter att ha ändrats, så kallad revisionsbesiktning


Olovlig byggande

Om du utför en åtgärd som är bygglovs, marklovs, rivnings eller anmälningspliktigt utan att ha sökt eller erhållit beslut är miljö- och bygglovsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att pröva frågan om påföljd. De påföljder som kan vara aktuella är att fastighetsägaren kan bli tvungen att betala byggsanktionsavgift. Om bygglov i efterhand inte kan beviljas måste det olovliga rivas.

Exempel på förseelser som leder till påföljder:

 • Bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad utan bygglov
 • Påbörja byggarbetet utan startbesked
 • Ta byggnaden i bruk utan slutbesked
 • Riva en byggnad inom detaljplanerat område utan rivningslov
 • Schakta, fylla eller liknande åtgärd utan marklov, inom område som är detaljplanerat eller där det finns områdesbestämmelser
 • Inte anmäla åtgärder som har anmälningsplikt

Har du råd att bygga svart?PDF

Ovårdade tomter och byggnader

Det finns en hel del byggnadsverk och tomter i landet som inte lever upp till plan- och bygglagstiftningens krav på underhåll och skötsel. En del av dessa orsakar inte några större problem för omgivningen eller för dom som vistas i byggnadsverket och på tomten. Så kan till exempel vara fallet med bristfälligt underhållna och skötta byggnadsverk och tomter som ligger isolerat och långt från annan bebyggelse eller när omgivningen är förstående och inte upplever bristerna som störande. I andra fall upplever omgivningen däremot att bristerna är mycket störande eller riskfyllda och anmäler detta till kommunen.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Ett byggnadsverk ska hållas i ett vårdat skick och underhållas. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Miljö- och bygglovsnämnden är tillsynsmyndighet och skyldig att ta ställning till om det finns skäl att göra ett tillsynsingripande.

Är tomten eller byggnaden ovårdad?PDF