Kontakt
Lyssna

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma till strandområden. Det är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten.

Att bygga är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd liksom att gräva, schakta och andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur.

Inom 100 meter från stranden — tänk strandskydd!

100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet finns strandskydd, längs alla vattendrag och sjöar. På några få platser är strandskyddet borttaget.

Det är i allmänhet förbjudet att bygga eller att gräva och schakta där det finns strandskydd. Du får inte göra anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten att vistas vid stranden. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskydd. Om du bygger saker utan att ha dispens, så kan du  tvingas ta bort dem.

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl som till t. ex att marken redan är i anspråkstagen.

Tillåtna ändringar

Normalt är det tillåtet att bygga om och renovera, så länge byggnaden ska användas till samma sak som förut. Du får alltså renovera ditt hus utan dispens. Däremot får du inte bygga om ett förråd till en sommarstuga, eftersom det utvidgar din privata zon.

Förbjudna ändringar

Strandskyddet förbjuder alltså att du utvidgar din privata zon. Lagen förbjuder ändringar som gör att andra människor tvekar att vara på platsen. Förbudet gäller även om du äger marken.

Typiska ändringar som kan leda till att andra tvekar att vara på platsen är en flaggstång utanför tomten, ett trädäck, en brygga eller en friggebod. Samma effekt ger det att förvandla en sjöbod till fritidshus. Från att ha varit "öppen för alla" enligt allemansrätten, riskerar platsen bli "privatiserad".
 
Bygg hellre utanför den strandskyddade zonen, om det är möjligt. Önskar du ändå bygga eller göra något inom strandskyddszonen så är chansen att få dispens större om du bygger nära huset eller längre bort från stranden och så att hemfridszonen inte blir större. Bryggor placeras hellre där det redan finns bryggor. Då exploateras mindre ny mark.

Det är inte heller tillåtet att gräva, fälla träd, schakta och bygga väg liksom att muddra, göra utfyllnad eller anlägga gräsmatta utmed stranden.

Bygglov och strandskyddsdispens

Bygglov och dispens från strandskydd är två olika saker, skilda från varandra. Även om du fått strandskyddsdispens så kan du behöva bygglov också. Även om bygglov inte krävs, så kan du behöva en dispens från strandskyddet.

Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Även om det finns ett servitut så behöver du alltså en dispens från strandskydd.

Ansök om dispens

Gör ingenting utan dispens. Sök i god tid. Om du ska bygga på sommaren så sök gärna redan hösten innan. För att vi ska kunna ge dig dispens så behöver det finnas särskilda skäl.

Särskilda skäl är sådant som gör att

  • allmänhetens tillgång till platsen inte försämras
  • växt- och djurliv inte försämras.

Hit skickar du ansökan

Du skickar din ansökan till Härryda kommun miljö- och bygglovsnämnden, förutom när åtgärden ska göras inom ett strandskyddsområde som också är naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd. Då skickar du din ansökan till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen, strandskyddsdispenslänk till annan webbplats

Ansökningsavgift

Miljö- och bygglovsnämndens tar ut en avgift för prövning av strandskyddsdispens en miljöbalken. Faktura skickas till dig när handläggningen är klar.