Olovligt och ovårdat

Miljö- och bygglovsnämnden är enligt plan- och bygglagen tillsynsmyndighet och har till uppgift att tillse denna lag, föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av lagen följs.

Olovligt byggande

Om du utför en åtgärd som är bygglovs, marklovs, rivnings eller anmälningspliktigt utan att ha sökt eller erhållit beslut är miljö- och bygglovsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att pröva frågan om påföljd. De påföljder som kan vara aktuella är att fastighetsägaren kan bli tvungen att betala byggsanktionsavgift. Om bygglov i efterhand inte kan beviljas måste det olovliga rivas.

Exempel på förseelser som leder till påföljder:

  • Bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad utan bygglov
  • Påbörja byggarbetet utan startbesked
  • Ta byggnaden i bruk utan slutbesked
  • Riva en byggnad inom detaljplanerat område utan rivningslov
  • Schakta, fylla eller liknande åtgärd utan marklov, inom område som är detaljplanerat eller där det finns områdesbestämmelser
  • Inte anmäla åtgärder som har anmälningsplikt

Har du råd att bygga svart? Broschyr från länsstyrelsen. Pdf, 175.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ovårdade tomter och byggnader

Det finns en hel del byggnadsverk och tomter i landet som inte lever upp till plan- och bygglagstiftningens krav på underhåll och skötsel. En del av dessa orsakar inte några större problem för omgivningen eller för dom som vistas i byggnadsverket och på tomten. Så kan till exempel vara fallet med bristfälligt underhållna och skötta byggnadsverk och tomter som ligger isolerat och långt från annan bebyggelse eller när omgivningen är förstående och inte upplever bristerna som störande. I andra fall upplever omgivningen däremot att bristerna är mycket störande eller riskfyllda och anmäler detta till kommunen.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Ett byggnadsverk ska hållas i ett vårdat skick och underhållas. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Miljö- och bygglovsnämnden är tillsynsmyndighet och skyldig att ta ställning till om det finns skäl att göra ett tillsynsingripande.

Är tomten eller byggnaden ovårdad? Broschyr från Länsstyrelsen. Pdf, 555.9 kB, öppnas i nytt fönster.