Riksintressen för kulturmiljövården

I Härryda kommun finns två områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken.

Håltet

Ensamgård i gränsbygd, med kringliggande odlingslandskap präglat av boskapsskötsel, som speglar markutnyttjande hos ett småjordbruk i skogsbygd under 1700- och 1800-talet.

Storåns dalgång

Dalgångsbygd med ett odlingslandskap utmed Storåns meanderfåra där stora gårdar, belägna i övergången mellan inägor och utmark, speglar ett burget byggnadsskick i en rik jord- och skogsbruksbygd under 1700- och 1800-talet. Du kan läsa mer om storåns dalgång här.