Kulturvärden i bygglovsprocessen

I alla ärenden om lov och förhandsbesked prövar Miljö- och byggnadsnämnden att såväl byggnadens som platsens kulturvärden tas tillvara. Under byggprocessen är det byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen efterlevs. Bor du i en byggnad eller i ett område med kulturhistoriska värden kan du behöva tänka lite extra på några saker när du planerar att göra ändringar, renovera eller söka bygglov på din fastighet.

Utökad lovplikt

Inom en kulturmiljö kan det krävas bygglov för åtgärder som annars är bygglovsbefriade, tex. att sätta upp solpaneler, måla om eller ändra fasad och takmaterial eller att utföra en attefallsåtgärd. Detaljplanen kan ha särskilda bestämmelser gällande rivningsförbud samt skydds- eller varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriska byggnader.

Varsamhetskravet

Vid all ändring av byggnader gäller varsamhetskravet (8 kap 13 §, plan- och bygglagen). Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det är viktigt att komma ihåg att varsamhetskravet gäller för alla byggnader, det behöver inte finnas utpekade kulturvärden sedan tidigare.

Förvanskningsförbudet

Utöver att ändringar ska utföras varsamt gäller dessutom att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas (8 kap 17 §, plan- och bygglagen). Förvanskningsförbudet innebär att det kan ställas särskilda krav på vilka tekniska lösningar som går att genomföra eller på vilket sätt en åtgärd kan utföras så att det säkerställs att byggnadens kulturvärden inte förvanskas.

Antikvariska underlag

För att kunna säkerställa att byggherren uppfyller kraven kan det behövas en antikvarisk förundersökning eller ett antikvariskt utlåtande som tydliggör byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsdrag. Dessa kulturvärden kan sedan följas upp i en särskild antikvarisk kontrollplan under byggprocessen.