Kulturvärden i bygglovsprocessen

Forskning visar att människor har ett stort behov av trygghet och kontinuitet i sin omgivning. Den byggda miljön berättar om vårt samhälles historia. Den är en viktig del av vår livsmiljö. Bor du i en byggnad eller i ett område med kulturhistoriska värden kan du behöva ta extra hänsyn när du vill göra ändringar eller renovera. Bygglovsenheten ser till att byggnadens och platsens kulturvärden tas tillvara vid alla ansökningar.

Utökad lovplikt

I ett område med stort kulturhistoriskt värde kan du bli tvungen att söka bygglov för sånt som annars är bygglovsbefriat. Det kan till exempel vara att sätta upp solpaneler, måla om eller ändra fasad och takmaterial. Det kan också vara otillåtet att göra en attefallsåtgärd. Detaljplanen kan ha särskilda bestämmelser gällande rivningsförbud. Det kan finnas skydds- eller varsamhetsbestämmelser för för kulturhistoriska byggnader.

Varsamhetskravet

Plan- och bygglagen säger att ändringar ska utföras varsamt. Det kallas varsamhetskrav. Kravet gäller vid alla ändringar, både invändigt ochutvändigt. Varshamhetskravet gäller vid alla ändringar av alla byggnader. Du måste göra varje ändring av en byggnad varsamt. Du ska ta hänsyn till byggnadens utmärkande egenskaper. Du måste ta till vara byggnadens värden när det gäller:

  • tekniska egenskaper
  • historia
  • kulturhistoria
  • miljö
  • konstnärlighet

Kom ihåg att kravet på varsamhet gäller för alla byggnader. Det behöver inte finnas utpekade kulturvärden sedan tidigare.

Förvanskningsförbudet

För särskilt värdefulla byggnader och miljöer gäller förbud mot förvanskning. Förvanskningsförbudet innebär att bygglovsenheten kan ställa särskilda krav på vilka tekniska lösningar som du får göra i din byggnad. Det kan också gälla på vilket sätt du får utföra en åtgärd.

Antikvariska underlag

Du som byggherre kan behöva lämna in antikvarisk förundersökning. Detta visar byggnadens kulturvärden och karaktärsdrag. Dessa värden kan bygglovsenheten sen följa upp i en särskild antikvarisk kontrollplan.