Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljöer är ett allmänt intresse. Det framgår såväl av miljöbalken som i plan- och bygglagen. Att vårda och underhålla kulturvärden i bebyggelsen är viktigt för att skapa attraktiva och trivsamma miljöer att bo och leva i.

Med kulturmiljö menas de avtryck som människan genom tiderna avsatt i den fysiska miljön såsom byggnader och landskap. Vår bebyggelse och våra kulturmiljöer avspeglar den lokala traditionen. Stadens och landsbygdens kulturvärden ska vårdas, bevaras och utvecklas så att både denna och framtida generationer ges möjlighet att få uppleva dem.