Hissar och ventliation

Miljö- och bygglovsnämnden är enligt plan- och bygglagen tillsynsmyndighet och har till uppgift att se till att denna lag, föreskrifter, domar och andra beslut följs.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

I plan- och bygglagsstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssytem fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet, god bebyggd miljö.

OVK ska genomföras både innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning) och regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Vid den första besiktning ska man kontrollera att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
 • systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dom som ska sköta systemet
 • systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid varje återkommande besiktning ska det:

 • ske samma kontroller som vid första besiktning, men kontrollen ska ske mot de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att medföra ett försämrat inomhusklimat

Besiktnings intervaller:

 • förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
 • flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation. 3 år
 • flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation. 6 år
 • En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Boverket/OVK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hissar

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på när och hur motordrivna anordningar i byggnadsverk får användas.

Med motordrivna anordningar avses:

 • motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar
 • andra motordrivna anordningar som är avsedda för transport av personer eller gods till exempel rulltrappor, rullramper och linbaneanläggningar
 • motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon till exempel garageportar, rullgaller, och rörliga väggar i gymnastiksalar
 • motordrivna anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med en sådan anordning till exempel stationära sopsugar, komprimatorer och sopskruvar.

På grund av de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister på hissar och andra motordrivna anordningar är samhällets krav på dessa högre jämfört med andra installationer och anordningar i byggnadsverk.

Kraven på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk gäller både innan en motordriven anordning tas i bruk och löpande under anordningens brukstid. Det gäller också om miljö- och bygglovsnämnden beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se till att den kontrolleras.

Kontrollerna ska ske:

 • innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning
 • med intervaller på minst 6 månader och högst 6 år, så kallad återkommande besiktning
 • innan anordninge för första gången tas i bruk efter att ha ändrats, så kallad revisionsbesiktning