Till innehållet

Grannars möjlighet att påverka bygglov

Som granne kan du påverka det som händer på fastigheterna runt dig, exempelvis när en granne vill förändra sin fastighet och har sökt bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked. Här kan du läsa om när du har möjlighet att påverka och hur du gör.

Vi informerar dig med ett sakägarutskick

Du kommer att få ett brev från bygglovsenheten om din granne vill bygga något som inte stämmer överens med kommunens detaljplan. Det kallas ett sakägarutskick. Då har du möjlighet att skicka in dina synpunkter inom en viss tid. Det är inte säkert att dina synpunkter påverkar beslutet, men handläggaren kommer ändå att läsa dem.

Även om du inte har några synpunkter vid sakägarutskicket så har du rätt att överklaga beslutet i ett senare skede.

Du får ett beslut eller en kungörelse

När kommunen har beviljat ett lov skickar vi beslutet till de berörda sakägarna, det vill säga personer (oftast nära grannar) eller företag som tillfrågades i sakägarutskicket och som då hade en invändning mot ansökan. Det kallas delgivning. Du får alltså en delgivning om du hade en invändning i sakägarutskicket. Om man får en delgivning måste man bekräfta att man har tagit emot den.

Tiden för att överklaga startar först när du har blivit delgiven. Om du inte bekräftar att du har blivit delgiven kan lovet aldrig vinna laga kraft. Det är därför mycket viktigt att du bekräftar att du tagit emot beslutet.

Om du inte hade en invändning blir du bara meddelad att grannen har fått bygglov.

Om du inte hade några synpunkter får du inte en delgivning. Däremot meddelar vi dig att grannen har fått bygglov, men du behöver inte bekräfta att du har tagit emot det meddelandet. Vi annonserar också alla beviljade bygglov, rivningslov och marklov i Post- och Inrikes Tidningar, som Bolagsverket ger ut. Denna annons kallas kungörelse.

Så här överklagar du ett beslut

För att överklaga ett beslut ska du skriva till bygglovsenheten. Det gör du i första hand via vår e-tjänst, men det går också att mejla eller skicka ett brev. I skrivelsen ska du tala om vilket beslut som du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras. Skriv också diarienumret eller fastighetsbeteckningen. Du behöver också ange ditt namn och din adress eller mejladress.

Bygglovsenheten informerar alltid den som sökt bygglovet, marklovet eller rivningslovet om någon överklagar beslutet.

Det kostar inget att överklaga ett beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked.

Så här lång tid har du på dig att överklaga

Om du hade en invändning och har fått beslutet har du tre veckor på dig att överklaga från den dagen som du tog emot beslutet. Om du inte hade en invändning och inte har fått beslutet har du fyra veckor på dig att överklaga från den dagen som kungörelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar.

Vi skickar överklagan till länsstyrelsen

Det är länsstyrelsen som ska gå igenom överklagan. Därför lämnar vi över överklagan till länsstyrelsen om den kommer in i rätt tid. Om den kommer in för sent beslutar vi om att avslå överklagan. Även detta beslut kan du överklaga.

Olovligt byggande

Olovligt byggande

Ovårdad tomt

Ovårdade tomter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15