Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Skriften ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur och byggande i Härryda kommun” är ett stöd för att all utveckling och varje byggnation ska bli en förändring som bidrar till en attraktiv livsmiljö.


Målet är att nå längre med utvecklingen av vår kommun och tillsammans bygga och bevara attraktiva hållbara livsmiljöer för människor att vara stolta över, må bra av och vilja återvända till. En miljö som skapar goda förutsättningar för näringslivet och ekonomisk utveckling och tar sig an de utmaningar som klimatfrågor och en hållbar samhällsutveckling innebär.

Betydelsen av utformningen av byggande och områden för en god helhet framgår av det nationella målet för gestaltad livsmiljö som beslutats i riksdagen, såväl som i plan- och bygglagen. Som stöd för arbetet och i dialog om utformningsfrågor i bygglov, förhandsbesked, detaljplaner och planbesked har Härryda kommun tagit fram skriften ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur och byggande i Härryda kommun”. Skriften fördjupar och förtydligar frågor om hur vi kan gå till väga för att uppnå attraktiva och trivsamma livsmiljöer i kommunen, och sammanfattas i sex bärande principer som utgångspunkt för gestaltad livsmiljö:

  • Idé och kvalitet
  • Livet mellan husen
  • Attraktionskraft
  • Kultur och identitet
  • Grönska och vatten
  • Helhet och omsorg

Rapport Gestaltad livsmiljö – arkitektur och byggnade i Härryda kommun Pdf, 18.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Mariana Andersson verksamhetschef plan och bygglov
031-724 61 00 (kontaktcenter)

Ulrika Von Pfaler,
enhetschef bygglov
031-724 61 00 (kontaktcenter)