Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

När du anlitar en entreprenör för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd. I beslutet faställs det om färdigställandeskydd krävs för din åtgärd.