Kontakt
Lyssna

Avgifter och taxa

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll och planavgift.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet (före detta basbeloppet) som justeras 1 januari varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2018 är prisbasbeloppet 45500 kronor. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden.

Hela bygglovstaxan hittar du här.PDF

Avvikelser från detaljplanen

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannehörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Avgift för obligatorisk kungörelse

Till varje bygglovsavgift tillkommer också 264 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagverkets tidning Post- och inrikes tidningar. Detta är inte medräknat i exemplen nedan.

Exempel på ungefärlig bygglovsavgift

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area, vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

Ytterligare kostnader

Det kan även tillkomma avgifter som inte är medräknade i exemplen nedan för exempelvis kungörelse, grannehörande, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll, vatten och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät.

Exempel på ungefärlig kostnad‌

Om du ska bygga, installera, riva

Kostnad (riktpriser)

Nybyggnad av enbostadshus <130 m²

Inom detaljplan 68 000 kr

Utom detaljplan 16 000 kr

Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m²

Inom detaljplan 73 000 kr

Utom detaljplan 20 000 kr

Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m²

Inom detaljplan 80 000 kr

Utom detaljplan 26 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus <16 m²

4 700 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m²

7 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 50-129 m²

Inom detaljplan 43 000 kr

Utom detaljplan 14 000 kr

Nybyggnad av garage/carport/förråd <50 m²

7 000 kr

Nybyggnad av garage/carport/förråd >50 m²

Inom detaljplan 40 000 kr

Utom detaljplan 10 000 kr

Inglasning av balkong 1-5 stycken

4 000 kr

Inglasat uterum

5 000 kr

Fasadändring mindre

2 000 kr

Fasadändring större

4 000 kr

Mur eller plank

5 000 kr

Förhandsbesked

5 000 kr

Rivning <250 m²

5 000 kr

Rivning 250-999 m²

9 500 kr

Attefall: komplementbostadshus 25 m²

4 800 kr

Attefall: komplementbyggnad 25 m²

4 800 kr

Attefall: tillbyggnad 15 m² bruttoarea

4 800 kr

Attefall: takkupor

4 800 kr

Attefall: Inredning av ytterligare bostad

3 200 kr

Installation av eldstad

1 138 kr

Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningar

264 kr

Återtagande av ansökan

400 kr

Avvisat ärende

2 300 kr

Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostadshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.

Synpunkter från sakägare

Kostnad

1-5 sakägare

1 800 kr

6-9 sakägare

2 800 kr

10- sakägare

5 500 kr