Kontakt
Lyssna

Avgifter och taxa

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll och planavgift.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet (före detta basbeloppet) som justeras 1 januari varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden. Du betalar efter det prisbasbelopp som gäller det år då din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten. För 2019 är prisbasbeloppet 46500 kronor.

Den nya bygglovstaxan gäller från 1 januari 2020PDF.

Hela bygglovstaxan hittar du här.PDF

 

Avvikelser från detaljplanen

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannehörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Avgift för obligatorisk kungörelse

Till varje bygglovsavgift tillkommer också 269 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagverkets tidning Post- och inrikes tidningar.

Exempel på ungefärlig bygglovsavgift

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area, vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

Ytterligare kostnader

Det kan även tillkomma avgifter som inte är medräknade i exemplen nedan för exempelvis grannehörande (1860-5580 kr), nybyggnadskarta, vatten och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät. Vissa av dessa avgifter ingår inte i kostnaden för bygglovet utan faktureras av andra enheter inom Härryda kommun.

Exempel på ungefärlig kostnad‌

Om du ska bygga, installera, riva

Kostnad (riktpriser)

Nybyggnad av enbostadshus <130 m²

Inom detaljplan 70 000 kr

Utom detaljplan 22 000 kr

Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m²

Inom detaljplan 75 000 kr

Utom detaljplan 27 000 kr

Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m²

Inom detaljplan 82 000 kr

Utom detaljplan 34 000 kr

Tillbyggnad av enbostadshus <16 m²

8 500 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m²

10 700 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 50-129 m²

Inom detaljplan 44 000 kr

Utom detaljplan 20 000 kr

Nybyggnad av garage/carport/förråd <50 m²

10 100 kr

Nybyggnad av garage/carport/förråd >50 m²

Inom detaljplan 40 200 kr

Utom detaljplan 16 500 kr

Inglasning av balkong 1-5 stycken

4 100 kr

Inglasat uterum

5 300 kr

Fasadändring mindre (1-2 fönster/dörrar)

2 300kr

Fasadändring större (tak, fasad, >2 fönster)

4 200 kr

Mur eller plank

9 300 kr

Förhandsbesked

5 000 kr

Rivning <250 m²

5 000 kr

Rivning 250-999 m²

9 600 kr

Attefall: komplementbostadshus 25 m²

4 800 kr

Attefall: komplementbyggnad 25 m²

4 800 kr

Attefall: tillbyggnad 15 m² bruttoarea

4 800 kr

Attefall: takkupor

4 800 kr

Attefall: Inredning av ytterligare bostad

3 200 kr

Installation av eldstad

1 163 kr

Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningar

269 kr

Återtagande av ansökan

400 kr

Avvisat ärende

2 300 kr

Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostadshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.

Synpunkter från sakägare

Kostnad

1-5 sakägare

1 860 kr

6-9 sakägare

2790 kr

10- sakägare

5 580 kr