Till innehållet

Bygglovsprocessen

Med bygglovsprocessen menar vi rutinen för alla ansökningar och anmälningar (marklov, rivningslov, attefallsanmälningar med mera). Processen innehåller flera moment. Den ser olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång - från ansökan till slutbesked.

Din guide till bygglov - Efter att du skickat in ansökan . Animering: Nowadays Film

Ansökan

En första bedömning

Var noga med att skicka med alla handlingar som krävs. När en ansökan kommer in till bygglovsenheten bedömer en handläggare om den är komplett, det vill säga innehåller alla handlingar som behövs, och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Är ärendet komplett får du en bekräftelse på det inom tre veckor och du får också veta vem som är din handläggare. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig. Då får du veta vilka handlingar som saknas och får en sista dag för kompletteringen. Behöver du längre tid är det viktigt att du meddelar oss detta. Handläggningen kan inte påbörjas förrän ärendet är komplett. Under respektive åtgärd i menyn hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker bygglov. 

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA). Ska du bara göra mindre ändringar behövs sällan en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en certifierad person som ska se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygglovsenhetens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Om åtgärden kräver en kontrollansvarig ska en blankett med vald kontrollansvarig skickas tillsammans med ansökan. 

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig får du gärna ta kontakt med oss på bygglovsenheten så hjälper vi dig.
Kontakta bygglovsenheten

Komplett ansökan

När ansökan är komplett får du ett meddelande om detta och då startar handläggningen. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem kommer vi att avvisa ansökan. Det innebär en kostnad för dig. Därför är det viktigt att du meddelar oss om du behöver längre tid för kompletteringar än vad handläggaren anger i sitt brev till dig. Du måste också tala om för oss om du ångrat dig och inte vill göra det du ansökt om.

Handläggning

En handläggare granskar din ansökan mot plan- och bygglagen. Handläggaren kontrollerar att det du vill göra stämmer överens med gällande detaljplan. Handläggaren tittar också på byggnadens placering och utformning. Bygglovsenheten måste hänsyn till bebyggelsen runt omkring. Platsen kan ha natur- och kulturvärden. Ibland har berörda sakägare (exempelvis grannar) rätt att tycka till. Även andra enheter inom kommunen kan yttra sig. Då gör handläggaren ett så kallat sakägarutskick eller remissutskick.

Beslut

Ansvar för beslut

En handläggare på bygglovsenheten skriver beslutet men Miljö- och bygglovsnämnden (nämnden) är ansvarig instans.
Miljö- och bygglovsnämnden

Gällande lagar

Det är Plan- och bygglagen (2010:900) och Plan- och byggförordningen (20011:338) som ligger till grund för de beslut som handläggarna på bygglovsenheten fattar.
Plan- och bygglagen (2010:900) Länk till annan webbplats.
Plan- och byggförordningen (2011:338) Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Från den dag din ansökan är komplett ska du få ett beslut inom tio veckor om det är ett lovärende eller förhandsbesked. Om ärendet måste behandlas i miljö- och bygglovsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. Då får du skriftlig information om det.

För ärenden som endast kräver anmälan ska du få beslut inom fyra veckor från det att handläggaren bedömer att ärendet är komplett.

Kungörelse

När en handläggare tagit beslut om lov kungörs det i Post- och Inrikes Tidningar och ett meddelande om att du fått lov skickas till dina grannar. De har då rätt att överklaga inom en viss tid.
Sök kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats.

Laga kraft och överklagandetid

Du får inte påbörja något arbete under de första fyra veckorna från det att kungörelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om du fått ett startbesked för åtgärden. Efter fyra veckor kan arbetet påbörjas även om beslutet inte fått laga kraft. Den som startar fyra veckor efter kungörelsedagen, men innan lovet fått laga kraft, bygger på egen risk. För att vara säker på att ett lov har fått laga kraft kontaktar du bygglovsenheten.

Eventuellt överklagande

Alla bygglovsbeslut samt beslut om rivningslov och marklov annonseras i Post- och inrikestidningar som ges ut av Bolagsverket. Denna annons kallas kungörelse.

Beslutet skickas till dig som ansökt om lov, till fastighetsägaren om det är någon annan än du själv och till berörda sakägare, det vill säga personer (oftast nära grannar) eller företag som tidigare tillfrågats och har haft en invändning mot din ansökan. De personer och företag som inte haft någon synpunkt får endast ett meddelande om att det finns en kungörelse.

Både beviljat beslut och beslut om avslag kan överklagas. Den som vill överklaga ett beslut skickar en skrivelse till bygglovsenheten som mail eller som brev. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som personen önskar, samt diarienummer eller fastighetsbeteckning. Den som överklagar bör också ange namn och adress eller mailadress.

En sakägare som haft en invändning och fått beslutet har tre veckor på sig att överklaga från den dag personen tar emot beslutet. Övriga har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar. Om du fått avslag på din ansökan eller om den felaktigt har avvisats kan du själv överklaga beslutet.

Om överklagan kommer in i rätt tid överlämnar bygglovsenheten överklagan till länsstyrelsen. Skulle en överklagan komma in för sent fattar bygglovsenheten ett beslut om avslag av överklagan. Även detta beslut kan överklagas.

Om ett beslut överklagas får du som sökande alltid information om det. När ett ärende har lämnats över till Länsstyrelsen kan miljö- och bygglovsnämnden inte yttra sig annat än till Länsstyrelsen.

Laga kraft

De som får beslutet om bygglov (det vill säga personer och företag som har haft en invändning mot bygglovet) har tre veckor på sig att överklaga från den dag de anses delgivna. Man anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickats, eller tre veckor från den dag man mottog beslutet om det kom med ett delgivningkivtto eller mottagningbevis. Övriga har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar. Du får information om någon överklagar beslutet men du får ingen information om att lovet vunnit laga kraft.

Du får inte börja bygga förrän fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Post- och inrikestidningar. Detta gäller även om du har ett startbesked. Efter fyra veckor får du börja bygga om du har ett startbesked men du bygger på egen risk om lovet inte vunnit laga kraft.

Det kan vara svårt för den som fått ett bygglov, rivningslov eller marklov att vara säker på att lovet vunnit laga kraft. Du kan därför kontakta bygglovsenheten för att få besked av oss.

Ett bygglov gäller i fem år om åtgärden har påbörjats inom två år från den dag som beslutet har vunnit laga kraft.

Din guide till bygglov - När du fått ett bygglovsbeslut. Animering: Nowadays Film

Tekniskt samråd och kontrollplan

Byggherre, kontrollansvarig och en bygglovsingenjör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Oftast är det den sökande som är byggherre. Byggherren är den som ansvarar för att alla föreskrifter följs. Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du lämnat in och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar. Kontrollplanen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

Startbesked

Kommunen utfärdar ett startbesked vilket betyder att du får lov att börja bygga. Startbeskedet är ett beslut precis som bygglov, marklov och rivningslov. Vid enklare åtgärder kan du få bygglov och startbesked i samma beslut.

I startbesked fastställs kontrollplanen för bygget. Här står också:

  • Villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget
  • villkor för utsättning, om sådan behövs
  • vilka handlingar bygglovsenheten behöver för att lämna slutbesked
  • upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning.

Startbeskedet är viktigt, börjar du bygga innan du fått startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Även om du har ett startbesked måste bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får påbörja arbetet. För anmälningar, till exempel för Attefallsåtgärder och eldstäder, får du endast beslut om startbesked och behöver inte vänta fyra veckor.

Du måste måste ha ett startbesked senast två år efter att bygglovet beviljats.

Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska en bygglovsingenjör från bygglovsenheten göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs. Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

Byggherren meddelar bygglovsenheten när bygget börjar bli färdigt. Då har bygglovsingenjör från kommunen, kontrollansvarig och byggherren (du) ett slutsamråd som oftast sker på byggarbetsplatsen. Vid samrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om man gjort några avvikelser. Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutbesked

Innan du får börja använda byggnade (flytta in i den eller ställa in möbler och flyttkartonger) ska bygglovsenheten utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan du fått slutbesked måste du betala en byggsanktionsavgift. När du fått slutbeskedet är det fritt fram för inflyttning.

Tänk på att även den som gjort en anmälan för Attefallsåtgärd eller installation av eldstad måste ha ett slutbesked för att få använda byggnaden/eldstaden.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-27