Minskning av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov, förhandbesked eller anmälan. Den anger också att om kommunen inte håller tiden för handläggningen har den sökande rätt till minskning av vissa avgifter.

Ekonomisk kompensation

Om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan, ska avgiften minskas med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut i ärendet. Det är endast vissa av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten som ingår i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan som ska reduceras. Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut. Det är en femtedel av den ursprungliga avgiften som ska reduceras varje vecka. Det innebär att om handläggningen överskrids med fem veckor blir avgiften noll för de delar av den totala avgiften som får reduceras. Handläggningstiden startar först när bygglovsenheten bedömer att ärendet är komplett. För ett lovärende är det 10 veckor från att ärendet är komplett som gäller och för en anmälan är tiden 4 veckor.

I ett ärende om bygglov, rivningslov eller marklov ska följande delar av avgiften reduceras:

  • beslut om lov (bygglov, rivningslov, marklov) - gäller EJ startbesked
  • kungörelse
  • sakägarutskick/grannehörande

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats.