Minskning av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov, förhandbesked eller anmälan. Lagen säger också att om kommunen inte håller tiden för handläggningen har du rätt till minskning av vissa avgifter.

Ekonomisk kompensation

Om bygglovsenheten överskrider tidsfristen för handläggningen av lov, förhandsbesked eller anmälan, ska vi minska avgiften med en femtedel per påbörjad vecka utöver tillåten handläggningstid. Det är bara vissa av delar av kostnaden som vi ska minska.

Den del av avgiften som blir lägre när handläggningstiden blir för lång gäller vårt arbete fram till beslut om lov eller avslag samt arkivering:

  • diarieföring
  • granskning
  • föreläggande om komplettering
  • sakägarutskick/grannehörande
  • beslut om lov (bygglov, rivningslov, marklov) - gäller EJ startbesked
  • expediering och kungörelse
  • arkivering

Kostnaderna för startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd minskas inte.

Handläggningstiden startar först när en handläggare bedömer att ärendet är komplett. I ett lovärende gäller att du ska få beslut inom 10 veckor från den dag ärendet är komplett. Vid en anmälan ska du få beslut inom 4 veckor från den dag ärendet är komplett. Det är bygglovsenheten som bedömer om ett ärende är komplett.

Ansök om bygglov via e-tjänst Länk till annan webbplats.