Frågor och svar om bygglov och anmälan

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov och anmälan.

Kan man skicka in sin ansökan eller anmälan via e-tjänst?

Ja, du kan skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänst krävs e-legitimation, till exempel mobilt BankID.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Du ska bifoga ritningar tillsammans med ansöknings- eller anmälningsblanketten. Du hittar information om vilka handlingar som behöver skicka in under respektive åtgärd i menyn.

Tänk på att skanna in ritningarna som du bifogar. Du ska inte fota av ritningarna med till exempel mobiltelefonen.

Exempelritningar

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur vet jag att min ansökan eller anmälan har kommit fram?

När vi fått din ansökan eller anmälan och den har registrerats så skickar vi en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan eller anmälan. Inom tre veckor därefter får du information om ditt ärende är komplett eller om du behöver göra en komplettering. Då får du också veta vem som är din handläggare.

Hur ska en ritning vara utformad?

Skala

En ritning ska alltid göras skalenlig. Vid bygglov använder man skalorna 1:500 (nybyggnadskarta) och 1:100 (övriga ritningar). Skala 1:100 innebär att 1 centimeter på ritningen motsvarar 100 centimeter i verkligheten.

Måttsättning

Du ska ange husets yttermått samt avstånd till gata och tomtgräns på nybyggnadskartan. Vid tillbyggnad ska du ange mått på den tillbyggda delen samt avstånd till gata och tomtgräns på nybyggnadskartan.

Norrpil

Du ska se till att det finns en pil mot norr.på nybyggnadskarta och planritning.

Ritningshuvud

Du ska ange fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala samt namn och telefon till den som upprättat ritningen i en ruta längst ner till höger på varje ritning.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter till vatten och avlopp. Du eller en arkitekt som du anlitar ska rita in och måttsätta nybyggnationen eller tillbyggnaden på nybyggnadskartan. Färdig golvhöjd eller sockelhöjd ska anges. Du ska även ange byggnadernas avstånd till fastighetsgräns samt redovisa infart och uppställningsplats för bil.

Du kan beställa nybyggnadskartan här mot en avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För tillfället är leveranstiden för nybyggnadskarta cirka 3 månader eller mer.

Vad är en planritning?

En planritning visar huset ovanifrån med varje våning för sig. På planritningen kan du se var det finns dörrar, fönster, innerväggar och fast inredning. På ritningen ska rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök, vardagsrum också finnas. Planritning ritas i skala 1:100.

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en fasadritning?

En fasadritning visar en eller alla husets sidor rakt framifrån. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. Ritningen ska också ha information om vilket väderstreck som gäller, t.ex. fasad mot norr, fasad mot söder. Fasadritningen visar också befintliga och blivande marklinjer. Fasadritning ritas i skala 1:100.

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en sektionsritning?

En sektionsritning visar huset i genomskärning från sidan. Den visar bland annat hur takfoten ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster, trappor med mera i höjdled samt rumshöjd. Sektionsritning ritas i skala 1:100.

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Byggnadsarea är byggnadens yta på marken (som ett fotavtryck). Bruttoarea är arean av alla våningsplan räknat från byggnadens utsida.

Förklaringar av areabegrepp Pdf, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Du ska enligt lag få ditt bygglovsbeslut inom 10 veckor från den dag bygglovsenheten bedömer att ärendet är komplett. Ofta går det snabbare men om det dröjer mer än 10 veckor har du rätt att få en lägre avgift.

Hur lång är handläggningstiden för anmälan?

Du ska få beslut om startbesked inom fyra veckor från det att bygglovsenheten bedömer att din attefallsanmälan är komplett. Tar det längre tid har du rätt att få en lägre avgift.

Övriga anmälningar hanteras skyndsamt.

Från när börjar handläggningstiden att räknas?

Handläggningstiden startar den dag handläggaren bedömer att dina ansökan/anmälan är komplett. Ibland måste du komplettera din ansökan/anmälan. Då börjar handläggningstiden först den dagen alla kompletteringar är inlämnade.

Varför kan handläggningstiden förlängas?

Det beror på om det visar sig att det krävs ytterligare utredningar. Det kan exempelvis vara geotekniska undersökningar där handläggaren måste ta hänsyn till vissa säkerhetsaspekter.

Vad kostar ett bygglov?

Kostnaden för ett bygglov beror på vad du ska bygga och finns angiven i plan- och bygglovstaxan. Avgifterna är uträknade för att täcka alla omkostnader som bygglovsenheten har för varje ärende. Taxan har beslutats av kommunfullmäktige (politikerna).

Här kan du se några exempel på vad ett bygglov kan kosta och hitta den aktuella bygglovstaxan.

Hur får man tag i gamla bygglovsritningar?

Kontakta Härryda kommuns kontaktcenter på 031‑724 61 00.

Vi kan inte garantera att det finns kompletta handlingar för just det du söker. Arkivmetoderna har varierat under åren. De flesta handlingarna finns i digital form.

Om du behöver flera handlingar (i ett eller flera ärenden) tillkommer en kostnad.

Här ser du vad det kostar att beställa handlingar från oss.

Vad är en byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter andra utföra byggnads-, mark- eller rivningsarbeten. Det är oftast fastighetsägaren som är byggherre. Byggherren ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggherren ska också följa bestämmelserna i olika regelverk om byggande och miljö. Att ta hänsyn till grannarna är alltid viktigt.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som byggherren behöver göra för att byggnaden ska uppfylla de tekniska egenskaper och krav som finns i lagar, förordningar och författningar.

Kontrollplanen ska vara anpassad till bygget. Det ska stå i kontrollplanen vem som utför kontrollerna och vad personen ska kontrollera och mot vad.

Kontrollplan för enkla ärenden Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan för eldstad Pdf, 452.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren med att upprätta en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Den kontrollansvarige ska besöka arbetsplatsen och dokumentera avvikelser hen upptäcker. Den kontrollansvarige ska vara med vid kommunens arbetsplatsbesök samt lämna ett utlåtande inför slutbeskedet. Kontrollansvarig måste vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetet.

För enkla ärenden behöver du ingen kontrollansvarig.

Måste man anlita en riksbehörig kontrollansvarig?

Får byggnadsarbetet påbörjas innan bygglovet är färdigbehandlat?

Nej, du måste få bygglov och starbesked innan du börjar bygga. Om du börjar utan startbesked kan du få betala dyra sanktionsavgifter.

Vad är ett startbesked?

När vi har haft tekniskt samråd, fått in alla handlingar och kontrollerat att ditt byggprojekt uppfyller alla krav får du ett startbesked om att du får påbörja byggandet.

I vissa fall får man startbeskedet i samma beslut som bygglovet.

Du påbörjar arbetet på egen risk om du börjar innan lovet vunnit laga kraft eftersom beslutet kan överklagas.

Hur länge gäller ett bygglov?

Du måste få ett startbesked och påbörja arbetet inom två år från den dag lovet vunnit laga kraft. Annars upphör lovet att gälla.

Du måste avsluta arbetet inom fem år från den dag lovet vunnit laga kraft. Annars upphör lovet att gälla och du får söka nytt bygglov. Det går inte att förlänga bygglovstiden.

Vad är ett tekniskt samråd?

När du fått bygglov blir du som byggherre (sökande) och den kontrollansvarige kallade till ett tekniskt samråd tillsammans med en bygglovsingenjör från kommunen. I vissa ärenden behövs inget tekniskt samråd. Information om vad som gäller i ditt ärende står i ditt beslut.

Vid samrådet diskuterar vi tekniska frågor och vilka handlingar som du behöver ta fram för att få startbesked. Vi går igenom ditt förslag till kontrollplan. Om det behövs lägger vi till eller ändrar kontrollpunkter. Vid samrådet diskuterar vi även färdigställandeskydd, om det kommer att finnas farligt avfall, om du behöver beställa utstakning, behov av ytterligare möten med mera. Bygglovsingenjören protokollför samrådet och skickar det till dig och den kontrollansvarige.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om du inte påbörjat arbetet inom två år och avslutat det inom fem år från den dag lovet vunnit laga kraft.

Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad och attefallsåtgärder, upphör att gälla efter två år.

Vad innebär ett platsbesök?

Minst en gång under arbetets gång ska kommunen besöka den plats där du bygger. Bygglovsingenjören protokollför platsbesöket. I vissa ärenden behöver du inget arbetsplatsbesök.

Kan jag förlänga mitt bygglov, om jag inte byggt färdigt inom fem år?

Nej, du måste ansöka om nytt bygglov.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Kommunen gör detaljplaner för att ge en sammanställning av markanvändningen inom ett område.

Du kan använda kommunens kartfunktion för att se om din fastighet ligger i detaljplanerat område. Röd områdesmarkering innebär att detaljplan finns och till den finns då kopplade dokument som redovisar vilka bestämmelser som gäller för området.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är byggnader på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. I kommunens översiktsplan (ÖP2012) har kommunen tolkat vilka delar som ligger inom sammanhållen bebyggelse. Där kan vissa åtgärder kräva bygglov.

Använd kommunens kartfunktion för att se om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Gul markering på kartan visar att det är inom sammanhållen bebyggelse. Vitt är utanför sammanhållen bebyggelse.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste grannarna tillfrågas när man söker bygglov?

Bygglovsenheten måste fråga vad grannarna tycker om din ansökan innebär en avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen. Bygglovsenheten ska också fråga grannarna om du vill göra en större åtgärd utanför detaljplanerat område.

Vad händer om jag bygger olovligen?

När du gör en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga innan du fått ett startbesked. Olovliga åtgärder kan bli kostsamma.

Miljö- och bygglovsnämnden ska ta ut en sanktionsavgift (straffavgift) av den som utför en olovlig byggåtgärd. Detta gäller även om bygglovet blir beviljat i efterhand.