Frågor och svar om bygglov och anmälan

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov och anmälan.

Kan man skicka in sin ansökan eller anmälan via e-tjänst?

Ja, du kan skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst. För att kunna ansöka via e-tjänst krävs e-legitimation, till exempel mobilt BankID.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

Tillsammans med ansöknings- eller anmälningsblanketten ska ritningar bifogas. Du hittar information om vilka handlingar som behövs under respektive åtgärd.

Tänk på att skanna in ritningarna som du bifogar och inte fota av ritningarna med till exempel mobiltelefonen.

Hur vet jag att min ansökan eller anmälan har kommit fram?

När vi fått din ansökan eller anmälan och den har registrerats så skickar vi en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan eller anmälan.

Hur ska en ritning vara utformad?

Skala

En ritning ska alltid göras skalenlig. Vid bygglov använder man skalorna 1:500 (nybyggnadskarta) och 1:100 (övriga ritningar). Skala 1:100 motsvarar 1 centimeter på ritningen och 100 centimeter i verkligheten.

Måttsättning

Husets yttermått samt avstånd till gata och tomtgräns måttsätts på nybyggnadskartan. Vid tillbyggnad måttsätts den tillbyggda delen samt avstånd till gata och tomtgräns.

Norrpil

På nybyggnadskarta och planritning anges väderstrecken med en pil mot norr.

Ritningshuvud

På ritningen längst ned till höger anges i en ruta: fastighetsbeteckning, ritningstyp, skala samt namn och telefon till den som upprättat ritningen.

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter till vatten och avlopp. Nybyggnationen eller tillbyggnaden ska ritas in och måttsättas. Färdig golvhöjd eller sockelhöjd ska anges. Även byggnadernas avstånd till fastighetsgräns ska anges. Infart och uppställningsplats för bil ska redovisas.

Nybyggnadskartan kan du mot en avgift beställa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För tillfället är leveranstiden för nybyggnadskarta cirka 3 månader eller mer.

Vad är en planritning?

En planritning visar huset ovanifrån i genomskärning med placering av fönster och dörrar. Väggarnas in- och utsida ska ritas ut. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök. Planritning ritas i skala 1:100.

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en fasadritning?

En fasadritning visar huset rakt från sidan. Fasaden ska visa tak, vägg, sockel, fönster, dörrar och balkonger samt detaljer som skorstenar och utvändiga trappor. För varje fasad anges vart den vetter, till exempel fasad mot norr. Befintliga och blivande marklinjer ska också ritas ut. Fasadritning ritas i skala 1:100.

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en sektionsritning?

En sektionsritning visar huset i genomskärning från sidan. Den visar bland annat hur takfoten ser ut och hur huset möter marken. Sektionen visar också placering av fönster, trappor med mera i höjdled. Rumshöjder ska anges. Sektionsritning ritas i skala 1:100.

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 1020.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är arean av alla våningsplan räknat från byggnadens utsida.

Förklaringar av areabegrepp Pdf, 40.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Bygglovsenheten ska inom tio veckor från det att ansökan är komplett meddela sitt beslut.

Hur lång är handläggningstiden för anmälan?

Bygglovsenheten ska inom fyra veckor från det att anmälan om attefallsåtgärd är komplett meddela sitt beslut. Övriga anmälningar hanteras skyndsamt.

Från när börjar handläggningstiden att räknas?

Handläggningstiden räknas från och med den dagen du har lämnat in en fullständig ansökan eller anmälan. Om din ansökan måste kompletteras med något räknas det alltså från den dagen alla handlingar är inlämnade och ansökan bedöms som komplett.

Varför kan handläggningstiden förlängas?

Det beror på om det visar sig att ytterligare utredningar krävs. Det kan exempelvis röra sig om geotekniska undersökningar där vissa säkerhetsaspekter måste beaktas.

Vad kostar ett bygglov?

Kostnaderna beräknas med kommunen plan- och bygglovstaxa som grund. Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek.

Här kan du se några exempel på vad ett bygglov kan kosta och hitta den aktuella bygglovstaxan.

Hur får man tag i gamla bygglovsritningar?

Kontakta Härryda kommuns kontaktcenter på 031‑724 62 00.

Vi kan inte garantera att kompletta handlingar finns för just det du söker eftersom arkivmetoderna har varierat under åren. De flesta handlingarna finns i digital form.

Om du behöver flera handlingar (i ett eller flera ärenden) tillkommer en kostnad.

Här ser du vad det kostar att beställa handlingar från oss.

Vad är en byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter andra utföra byggnads-, mark- eller rivningsarbeten. Oftast är fastighetsägaren byggherre. Byggherren ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. Byggherren ska också följa bestämmelserna i olika regelverk om byggande och miljö. Att ta hänsyn till grannarna är alltid viktigt.

Vad är en kontrollplan?

Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som behövs för att byggnaden ska uppfylla de tekniska egenskaper och krav som föreskrivs i lagar, förordningar och författningar.

Kontrollplanen ska vara anpassad till bygget. Kontrollplanen ska också beskriva vem som utför kontroller, vad som ska kontrolleras och mot vad kontrollen ska ske.

Kontrollplan för enkla ärenden Pdf, 482.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan för eldstad Pdf, 452.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig ska bistå byggherren i upprättandet av kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Besök på arbetsplatsen och avvikelser som upptäcks ska dokumenteras. Kontrollansvariges ska vara med vid kommunens arbetsplatsbesök samt lämna ett utlåtande inför slutbeskedet. Kontrollansvarig måste vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetet.

För enkla ärenden krävs ingen kontrollansvarig.

Måste man anlita en riksbehörig kontrollansvarig?

Får byggnadsarbetet påbörjas innan bygglovet är färdigbehandlat?

Nej, innan byggnadsarbetena får påbörjas ska bygglov beviljas och svar erhållits angående startbesked. Om du påbörjar utan startbesked kan du få betala dyra sanktionsavgifter.

Vad är ett startbesked?

När vi har haft tekniskt samråd, fått in alla handlingar och kontrollerat att ditt byggprojekt uppfyller alla krav får du ett startbesked om att du får påbörja byggandet.

I vissa fall så får man startbeskedet meddelat tillsammans med sitt beviljade bygglov.

Innan lovet har vunnit laga kraft påbörjas åtgärder på egen risk, eftersom beslutet kan överklagas.

Hur länge gäller ett bygglov?

Lovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Vad är ett tekniskt samråd?

När du fått bygglov blir du som byggherre (sökande) och den kontrollansvarige kallade till ett tekniskt samråd. Vissa lov kräver inte ett tekniskt samråd.

Vid samrådet diskuteras de tekniska frågor som finns i byggprocessen samt de handlingar som krävs för att frågan om startbesked kan prövas. Vi går igenom byggherrens förslag till kontrollplan och kompletterar eventuellt med nya eller reviderade kontrollpunkter. Vid samrådet diskuterar vi även färdigställandeskydd, förekomst av farligt avfall, behov av utstakning, behov av ytterligare samrådsmöten med mera. Samrådet protokollförs.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet till ett lovpliktigt ärende upphör att gälla samtidigt som lovet, det vill säga om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag lovet vunnit laga kraft.

Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad och attefallsåtgärder, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Vad innebär ett platsbesök?

Kommunen ska minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärden genomförs. Besöket ska protokollföras. I vissa fall behövs inget arbetsplatsbesök.

Kan jag förlänga mitt bygglov, om jag inte byggt färdigt inom fem år?

Nej, du måste ansöka om nytt bygglov.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplaner upprättas för att ge en samlad bedömning av markanvändningen inom ett område.

Använd kommunens kartfunktion för att söka fram om din fastighet ligger i detaljplanerat område. Röd områdesmarkering innebär att detaljplan finns, till den finns kopplade dokument som redovisar vilka bestämmelser som gäller för området.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse definieras som bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. I Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012) har kommunen gjort en tolkning över vilka områden som utgör sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen bebyggelse kan vissa åtgärder kräva bygglov.

Använd kommunens kartfunktion för att söka fram om din fastighet ligger inom eller utanför sammanhållen bebyggelse. Gul områdesmarkering innebär sammanhållen bebyggelse, vitt är utanför sammanhållen bebyggelse.
Kommunens karta över detaljplaner och bebyggelse  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste grannarna tillfrågas när man söker bygglov?

Grannarna ska höras om ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller om ansökan avser en större åtgärd utanför detaljeplanelagt område. Bygglovsenheten ansvarar för grannehörandet.

Vad händer om jag bygger olovligen?

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga innan du fått ett startbesked. Olovliga åtgärder kan bli kostsamma.

En sanktionsavgift ska tas ut av den som utför en olovlig byggåtgärd. Även om bygglovet blir beviljat i efterhand.