Lyssna

Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment. Processen ser något olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång - från ansökan till slutbesked.

1 Ansökan

Var noga med att skicka med alla handlingar som krävs. Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett, det vill säga innehåller alla handlingar som behövs, och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig. Handläggning kan inte påbörjas förrän ärendet är komplett. Under respektive åtgärd hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker bygglov. 

Om byggprojektet kräver en kontrollansvarig ska det också anmälas tillsammans med ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygglovsenhetens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på bygglovsenheten så hjälper vi dig.
Kontakta bygglovsenhetenöppnas i nytt fönster

När ansökan är komplett får du ett meddelande om detta och då startar handläggningen. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan.

E-tjänsten Mitt Bygge och blanketter

2 Handläggning

Ärendet granskas mot plan- och bygglagen och om det du vill göra stämmer överens med gällande detaljplan. Prövningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden. Vid vissa ansökningar behövs att andra berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Även andra inom kommunen ska ibland yttra sig.

3 Beslut

Från och med den dag din ansökan bedöms som komplett av handläggare, ska ett beslut meddelas inom tio veckor för bygglovsärenden. Om ärendet måste behandlas i miljö- och bygglovsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

För ärenden som endast kräver anmälan ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att ärenden bedöms som komplett av handläggare.

När ett lovbeslut tagits kungörs det i Post- och Inrikes Tidningar och åtgärden kan tidigast påbörjas fyra veckor efter kungörelsedatumet. Detta gäller även om det finns ett startbesked för åtgärden. Efter fyra veckor kan arbetet påbörjas även om beslutet inte vunnit laga kraft. Den som startar fyra veckor efter kungörelsedagen, men innan lovet vunnit laga kraft, bygger dock på egen risk.

4 Eventuellt överklagande

För att vinna laga kraft publiceras ditt beslut om bygglov i Post- och inrikestidningar som ges ut av Bolagsverket. Beslutet skickas till dig och till berörda sakägare, det vill säga personer eller företag som kan påverkas av bygglovet. Vissa personer och företag får endast ett meddelande om kungörelse.

Både beslut och avslag om bygglov kan överklagas. För att överklaga ska en skrivelse vara inskickad till bygglovsenheten. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som ni begär, samt diarienummer eller fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör vara undertecknad. Skrivelsen ska inkomma till bygglovsenheten senast inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar bygglovsenheten överklagandet till länsstyrelsen.

5 Laga kraft

De som får beslutet om bygglov (det vill säga personer och företag som har haft en invändning mot bygglovet) har tre veckor på sig att överklaga från den dag de tar emot beslutet innan det vinner laga kraft.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och inrikestidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar bygga innan bygglovet vinner laga kraft sker det på egen risk. Du får dock inte börja bygga för än du fått ett startbesked.

Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Ett lovbeslut kan utnyttjas först fyra veckor efter den dag då beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om det finns ett startbesked för åtgärden. Fyra veckor efter kungörelse kan man påbörja åtgärden, även om beslutet inte vunnit laga kraft. Den som startar fyra veckor efter kungörelsedagen, men innan lovet vunnit laga kraft, bygger dock på egen risk

6 Tekniskt samråd och kontrollplan

Byggherre, kontrollansvarig och en bygglovsingenjör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du lämnat in och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar. Kontrollplanen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

7 Startbesked

Kommunen utfärdar ett startbesked vilket betyder att du får lov att börja bygga. I startbesked fastställs kontrollplanen för bygget. Här står också:

  • Villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget
  • Villkor för utstakning, om sådan behövs
  • Vilka handlingar bygglovsenheten behöver för att lämna slutbesked
  • Upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt, börjar du bygga innan du fått startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Du måste måste ha ett startbesked senast två år efter att bygglovet beviljats.

E-tjänsten Mitt Bygge och blanketter

8 Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska personal från bygglovsenheten göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs. Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

9 Slutsamråd

Byggherren meddelar bygglovsenheten när bygget börjar bli färdigt. Ett slutsamråd hålls normalt på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och bygglovsingenjör från kommunen vara med. Vid samrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts. Om inget tekniskt samråd hållits behövs inget slutsamråd.


10 Slutbesked

Innan du får börja använda byggnaden, till exempel flytta in i den ska bygglovsenheten utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift. Men när beskedet kommit är det fritt fram för inflyttning.

E-tjänsten Mitt Bygge och blanketter