Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment. Processen ser något olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång - från ansökan till slutbesked.

1 Ansökan

Var noga med att skicka med alla handlingar som krävs. När en ansökan kommer in till bygglovsenheten bedömer en handläggare om den är komplett, det vill säga innehåller alla handlingar som behövs, och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig. Handläggning kan inte påbörjas förrän ärendet är komplett. Under respektive åtgärd hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker bygglov. 

Om åtgärden kräver en kontrollansvarig ska en blankett med vald kontrollansvarig skickas tillsammans med ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygglovsenhetens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig får du gärna ta kontakt med oss på bygglovsenheten så hjälper vi dig.
Kontakta bygglovsenheten Öppnas i nytt fönster.

När ansökan är komplett får du ett meddelande om detta och då startar handläggningen. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan.

E-tjänst och blanketter

2 Handläggning

Ärendet granskas mot plan- och bygglagen och om det du vill göra stämmer överens med gällande detaljplan. Prövningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden. Vid vissa ansökningar krävs att berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Ibland ska även andra enheter inom kommunen yttra sig.

3 Beslut

Från och med den dag din ansökan bedöms som komplett av handläggare, ska du få ett beslut inom tio veckor om det är ett lovärende. Om ärendet måste behandlas i miljö- och bygglovsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

För ärenden som endast kräver anmälan ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att ärendet bedöms som komplett av handläggare.

När ett lovbeslut tagits kungörs det i Post- och Inrikes Tidningar och åtgärden kan tidigast påbörjas fyra veckor efter kungörelsedatumet. Detta gäller även om det finns ett startbesked för åtgärden. Efter fyra veckor kan arbetet påbörjas även om beslutet inte vunnit laga kraft. Den som startar fyra veckor efter kungörelsedagen, men innan lovet vunnit laga kraft, bygger dock på egen risk.

4 Eventuellt överklagande

Alla bygglovsbeslut samt beslut om rivningslov och marklov annonseras i Post- och inrikestidningar som ges ut av Bolagsverket. Denna annons kallas kungörelse.

Beslutet skickas till dig som ansökt om lov, till fastighetsägaren om det är någon annan än du själv och till berörda sakägare, det vill säga personer eller företag som tidigare tillfrågats och har haft en invändning mot din ansökan. De personer och företag som inte haft någon invändning får endast ett meddelande om att det finns en kungörelse.

Både beviljat beslut och beslut om avslag kan överklagas. Den som vill överklaga ett beslut skickar en skrivelse till bygglovsenheten som mail eller som brev. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som personen önskar, samt diarienummer eller fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör vara undertecknad.

En sakägare som haft en invändning och fått beslutet har tre veckor på sig att överklaga. Övriga har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar. Om överklagan kommer in i rätt tid överlämnar bygglovsenheten överklagandet till länsstyrelsen. Skulle en överklagan komma in för sent fattas ett beslut om avslag av överklagan. Även detta beslut kan överklagas.

Om ett beslut överklagas får du som sökande alltid information om det. När ett ärende har lämnats över till Länsstyrelsen kan miljö- och bygglovsnämnden inte yttra sig annat än till Länsstyrelsen.

5 Laga kraft

De som får beslutet om bygglov (det vill säga personer och företag som har haft en invändning mot bygglovet) har tre veckor på sig att överklaga från den dag de asnses delgivna. Man anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickats, eller den dag man mottog beslutet om det kom med ett delgivningkivtto eller mottagningbevis. Övriga har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och inrikestidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får information om någon överklagar beslutet men du får ingen information om att lovet vunnit laga kraft.

Du får inte börja bygga förrän fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Post- och inrikestidningar. Detta gäller även om du har ett startbesked. Efter fyra veckor får du börja bygga om du har ett startbesked men du bygger på egen risk om lovet inte vunnit laga kraft.

Ett bygglov gäller i fem år men arbetet måste påbörjas inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

6 Tekniskt samråd och kontrollplan

Byggherre, kontrollansvarig och en bygglovsingenjör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du lämnat in och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar. Kontrollplanen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

7 Startbesked

Kommunen utfärdar ett startbesked vilket betyder att du får lov att börja bygga. I startbesked fastställs kontrollplanen för bygget. Här står också:

  • Villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget
  • Villkor för utsättning, om sådan behövs
  • Vilka handlingar bygglovsenheten behöver för att lämna slutbesked
  • Upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt, börjar du bygga innan du fått startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Du måste måste ha ett startbesked senast två år efter att bygglovet beviljats.

E-tjänst och blanketter

8 Arbetsplatsbesök

Under byggtiden ska personal från bygglovsenheten göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs. Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

9 Slutsamråd

Byggherren meddelar bygglovsenheten när bygget börjar bli färdigt. Ett slutsamråd hålls normalt på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och bygglovsingenjör från kommunen vara med. Vid samrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts. Om inget tekniskt samråd hållits behövs inget slutsamråd.


10 Slutbesked

Innan du får börja använda byggnaden, till exempel flytta in i den ska bygglovsenheten utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift. Men när beskedet kommit är det fritt fram för inflyttning.

E-tjänst och blanketter