Avgifter och taxa för bygglov

Många faktorer påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Främst handlar det om hur mycket tid som går åt för kommunen att handlägga ditt ärende och hur många handlingar som krävs.

Vad du ska bygga, hur konstruktionen ser ut och vilket användningsområdet är - det är några exempel på sånt som påverkar kostnaden för ditt bygglov.

Det tar exempelvis längre tid att handlägga bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus än för en anmälan om eldstad eftersom det krävs fler ritningar för handläggarna att granska och sedan arkivera för framtiden.

Planavgift och andra avgifter

I de flesta fall tar kommunen ut en planavgift för nybyggnader, tillbyggnader och komplementbyggnader som är 50 kvadratmeter eller större. I enstaka fall tar kommunen även ut en planavgift ut vid 25 kvadratmeter eller större (gäller främst företag).

Härryda kommuns plan- och bygglovstaxa 2022  Pdf, 458.5 kB.

Härryda kommuns Plan- och bygglovstaxa (inkl. kart- och mättaxa) är baserad på kommunens genomsnittliga tidsåtgången för varje åtgärd. Du betalar avgift enligt den taxa som gäller för det år då din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten.

Exempel på ungefärlig kostnad‌

Alla prisuppgifter på denna sida är exempel hämtade från gällande bygglovstaxa och gäller för en- och tvåbostadshus. Vad just ditt lov eller din anmälan kostar beror på hur omfattande åtgärden är och vilken fastighet lovet gäller.

För de flesta nybyggnader och tillbyggnader på 50 kvadratmeter eller större inom planlagt område, tar kommunen ut en planavgift.

  • Planavgiften för ett enbostadshus är 59 119 kronor.
  • Planavgiften för en tillbyggnad av enbostadshus på 50 kvadratemeter eller större är 29 559 kronor. Det gäller även altaner och liknande tillbyggnader.
  • För nybyggnad av en komplementbyggnad på 50 kvadratmeter eller större, är avgiften 29 559 kronor.

Ytterligare kostnader

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med beställning av en nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll samt för att ansluta till kommunens ledningsnät. Dessa extra avgifter faktureras separat av andra enheter än bygglovsenheten.

Bygga, installera, riva
Kostnad (riktpriser, exklusive planavgift)
Nybyggnad av enbostadshus - planenligt33 000 kr
Nybyggnad av enbostadshus - liten avvikelse
35 200 kr
Nybyggnad av enbostadshus - utanför planlagt område
41 800 kr
Nybyggnad av enbostadshus - med positivt förhandsbesked35 200 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad - med tekniskt samråd - planenligt
14 300 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad - med tekniskt samråd - utanför planlagt område20 900 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - med tekniskt samråd (tillbyggnader av komplicerad art, t.ex större tillbyggnader, kök och våtrum) - planenligt16 500 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - med tekniskt samråd (tillbyggnader av komplicerad art, t.ex större tillbyggnader, kök och våtrum) - utanför detaljplanerat område24 200 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - utan tekniskt samråd (enklare tillbyggnader) - planenligt8 800 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - utan tekniskt samråd (enklare tillbyggnader) - utanför planlagt område11 000 kr
Fasadändring - utan tekniskt samråd (t.ex. 1 nytt fönster/dörr, byte av färg) - planenligt4 400 kr
Fasadändring - utan tekniskt samråd (t.ex. 1 nytt fönster/dörr, byte av färg) - utanför planlagt område6 600 kr
Oisolerat uterum eller växthus - utan tekniskt samråd - planenligt5 500 kr
Oisolerat uterum eller växthus - utan tekniskt samråd - utanför planlagt område7 700 kr
Altan, skärmtak - planenligt
4 400 kr
Altan, skärmtak - utanför planlagt område
6 600 kr
Mur - utan tekniskt samråd - planenligt
9 900 kr
Mur - utan tekniskt samråd - utanför planlagt område12 100 kr
Rivning - med tekniskt samråd
12 650 kr
Rivning - utan tekniskt samråd4 950 kr
Installation av eldstad - utan tekniskt samråd2 750 kr
Attefalls-bostadshus - med tekniskt samråd (t.ex. komplicerad konstruktion med kök och våtutrymme)12 650 kr
Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad - utan tekniskt samråd (enklare konstruktion)5 500 kr
Attefalls-takkupa - utan tekniskt samråd4 950 kr
Förhandsbesked 1-2 bostäder17 600 kr


Om du ändrar dig eller inte får byggaKostnad (riktpriser)
Återkallat ärende - om du själv avbryter bygglovsprocessen (t.ex. genom ett mail till bygglovsenheten)
550 kr
Avvisat ärende - om du t.ex. inte kommer in med rätt handlingar trots påminnelser och inte meddelar oss att du vill avbryta din ansökan
2 200 kr
Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete, aldrig högre än ett postitivt beslut