Avgifter och taxa för bygglov

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Främst handlar det om hur mycket tid som går åt för att handlägga ditt ärende och hur många handlingar som krävs.

Vad du ska bygga, konstruktionen och användningsområdet är några exempel som spelar in för kostnaden. Det tar längre tid att handlägga bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus än för en anmälan om eldstad och det krävs fler ritningar som handläggarna ska granska och som sedan ska arkiveras för framtiden.

I vissa fall tas det ut en planavgift för nybyggnader, tillbyggnader och komplementbyggnader större än 25 kvm.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll. Dessa avgifter faktureras separat av Mark och exploatering.

Härryda kommuns Plan- och bygglovstaxa 2021 (inkl. kart- och mättaxa) har baseras på den genomsnittliga tidsåtgången för varje åtgärd.

Du betalar efter den taxa som gäller det år då din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten.

Härryda kommuns plan- och bygglovstaxa  Pdf, 458.3 kB.

Exempel på ungefärlig kostnad‌

Alla prisuppgifter på denna sida är exempel hämtade från gällande bygglovstaxa och gäller för en- och tvåbostadshus. Vad just ditt lov eller din anmälan kostar beror på hur omfattande åtgärden är och vilken fastighet lovet gäller.

Ytterligare kostnader

För de flesta nybyggnader och tillbyggnader 50 kvm eller större inom planlagt område tas en planavgift ut. Planavgiften är inte medräknad i exemplen i tabellen längre ner på sidan.

  • Planavgiften för ett enbostadshus är 58262 kronor.
  • Planavgiften för en tillbyggnad av enbostadshus 50 kvm eller större är 29131 kronor. Detta gäller även altaner och liknande tillbyggnader.
  • För nybyggnad av en komplementbyggnad 50 kvm eller större är avgiften 29131 kronor.

Det kan även tillkomma avgifter som inte är medräknade i exemplen nedan för exempelvis nybyggnadskarta, lägeskontroll, utsättning, vatten och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät. Dessa avgifter ingår inte i kostnaden för bygglovet utan faktureras av andra enheter inom Härryda kommun.

Om du ska bygga, installera, riva
Kostnad (riktpriser)
Nybyggnad av enbostadshus - planenligt32250 kr
Nybyggnad av enbostadshus - liten avvikelse
34400 kr
Nybyggnad av enbostadshus - utanför planlagt område
40850 kr
Nybyggnad av enbostadshus - med positivt förhandsbesked34400 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad - med tekniskt samråd - planenligt
13975 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad - med tekniskt samråd - utanför planlagt område20425 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - med tekniskt samråd (tillbyggnader av komplicerad art, t.ex större tillbyggnader, kök och våtrum) - planenligt16125 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - med tekniskt samråd (tillbyggnader av komplicerad art, t.ex större tillbyggnader, kök och våtrum) - utanför detaljplanerat område23650 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - utan tekniskt samråd (enklare tillbyggnader) - planenligt8600 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - utan tekniskt samråd (enklare tillbyggnader) - utanför planlagt område10750
Fasadändring - utan tekniskt samråd (t.ex. 1 nytt fönster/dörr, byte av färg) - planenligt4300 kr
Fasadändring - utan tekniskt samråd (t.ex. 1 nytt fönster/dörr, byte av färg) - utanför planlagt område6450 kr
Oisolerat uterum eller växthus - utan tekniskt samråd - planenligt5250 kr
Oisolerat uterum eller växthus - utan tekniskt samråd - utanför planlagt område7525 kr
Altan, skärmtak - planenligt
4300 kr
Altan, skärmtak - utanför planlagt område
6450 kr
Mur - utan tekniskt samråd - planenligt
9675 kr
Mur - utan tekniskt samråd - utanför planlagt område11825 kr
Rivning - med tekniskt samråd
12363 kr
Rivning - utan tekniskt samråd4838 kr
Installation av eldstad - utan tekniskt samråd2688 kr
Attefalls-bostadshus - med tekniskt samråd (t.ex. komplicerad konstruktion med kök och våtutrymme)12363 kr
Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad - utan tekniskt samråd (enklare konstruktion)5375 kr
Attefalls-takkupa - utan tekniskt samråd4838 kr
Förhandsbesked 1-2 bostäder17200 kr


Om du ändrar dig eller inte får byggaKostnad (riktpriser)
Återkallat ärende - om du själv avbryter bygglovsprocessen (t.ex. genom ett mail till bygglovsenheten)
538 kr
Avvisat ärende - om du t.ex. inte kommer in med rätt handlingar trots påminnelser och inte meddelar oss att du vill avbryta din ansökan
2150 kr
Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete, aldrig högre än ett postitivt beslut