Lyssna

Avgifter och taxa för bygglov

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Främst handlar det om hur mycket tid som går åt för att handlägga ditt ärende och hur många handlingar som krävs.

Vad du ska bygga, konstruktionen och användningsområdet är några exempel som spelar in för kostnaden. Det tar längre tid att handlägga bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus än för en anmälan om eldstad och det krävs fler ritningar som handläggarna ska granska och som sedan ska arkiveras för framtiden.

I vissa fall tas det ut en planavgift för nybyggnader, tillbyggnader och komplementbyggnader större än 25 kvm.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll. Dessa avgifter faktureras separat av Mark och exploatering.

Härryda kommuns Plan- och bygglovstaxa 2020 (inkl. kart- och mättaxa) har baseras på den genomsnittliga tidsåtgången för varje åtgärd.

Du betalar efter den taxa som gäller det år då din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten.

Härryda kommuns plan- och bygglovstaxa länk till annan webbplats

Exempel på ungefärlig kostnad‌

Alla prisuppgifter på denna sida är exempel hämtade från gällande bygglovstaxa och gäller för en- och tvåbostadshus. Vad just ditt lov eller din anmälan kostar beror på hur omfattande åtgärden är och vilken fastighet lovet gäller.

Ytterligare kostnader

För de flesta nybyggnader och tillbyggnader 50 kvm eller större inom planlagt område tas en planavgift ut. Planavgiften är inte medräknad i exemplen i tabellen längre ner på sidan.

  • Planavgiften för ett enbostadshus är 57895 kronor.
  • Planavgiften för en tillbyggnad av enbostadshus 50 kvm eller större är 28947. Detta gäller även altaner och liknande tillbyggnader.
  • För nybyggnad av en komplementbyggnad 50 kvm eller större är avgiften 28947 kronor.

Det kan även tillkomma avgifter som inte är medräknade i exemplen nedan för exempelvis nybyggnadskarta, lägeskontroll, utsättning, vatten och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät. Dessa avgifter ingår inte i kostnaden för bygglovet utan faktureras av andra enheter inom Härryda kommun.

Om du ska bygga, installera, riva
Kostnad (riktpriser)
Nybyggnad av enbostadshus - planenligt31500 kr
Nybyggnad av enbostadshus - liten avvikelse
33600 kr
Nybyggnad av enbostadshus - utanför planlagt område
39900 kr
Nybyggnad av enbostadshus - med positivt förhandsbesked33600 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad - med tekniskt samråd - planenligt
13650 kr
Nybyggnad av komplementbyggnad - med tekniskt samråd - utanför planlagt område19950 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - med tekniskt samråd (tillbyggnader av komplicerad art, t.ex större tillbyggnader, kök och våtrum) - planenligt15750 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - med tekniskt samråd (tillbyggnader av komplicerad art, t.ex större tillbyggnader, kök och våtrum) - utanför detaljplanerat område23100 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - utan tekniskt samråd (enklare tillbyggnader) - planenligt8400 kr
Tillbyggnad av enbostadshus - utan tekniskt samråd (enklare tillbyggnader) - utanför planlagt område10500
Fasadändring - utan tekniskt samråd (t.ex. 1 nytt fönster/dörr, byte av färg) - planenligt4200 kr
Fasadändring - utan tekniskt samråd (t.ex. 1 nytt fönster/dörr, byte av färg) - utanför planlagt område6300 kr
Oisolerat uterum eller växthus - utan tekniskt samråd - planenligt5250 kr
Oisolerat uterum eller växthus - utan tekniskt samråd - utanför planlagt område7350 kr
Altan, skärmtak - planenligt
4200 kr
Altan, skärmtak - utanför planlagt område
6300 kr
Mur - utan tekniskt samråd - planenligt
9450 kr
Mur - utan tekniskt samråd - utanför planlagt område11550 kr
Rivning - med tekniskt samråd
12075 kr
Rivning - utan tekniskt samråd4725 kr
Installation av eldstad - utan tekniskt samråd2625 kr
Attefalls-bostadshus - med tekniskt samråd (t.ex. komplicerad konstruktion med kök och våtutrymme)12075 kr
Attefalls-komplementbyggnad som inte är bostad - utan tekniskt samråd (enklare konstruktion)5250 kr
Attefalls-takkupa - utan tekniskt samråd4725 kr
Förhandsbesked 1-2 bostäder16800 kr


Om du ändrar dig eller inte får byggaKostnad (riktpriser)
Återkallat ärende - om du själv avbryter bygglovsprocessen (t.ex. genom ett mail till bygglovsenheten)
525 kr
Avvisat ärende - om du t.ex. inte kommer in med rätt handlingar trots påminnelser och inte meddelar oss att du vill avbryta din ansökan
2100 kr
Avslag
Avgift tas ut för nedlagt arbete, aldrig högre än ett postitivt beslut