Lyssna

Avgifter och taxa

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

I vissa fall tas det ut en planavgift för nybyggnader och tillbyggnader och komplementsbyggnader större än 50 kvm. Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning och lägeskontroll. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden. 

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet (före detta basbeloppet) som justeras 1 januari varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2019 är prisbasbeloppet 46500 kronor. Du betalar efter det prisbasbelopp som gäller det år då din ansökan eller anmälan kommer in till bygglovsenheten.

Härryda kommuns plan- och bygglovstaxa PDF

Exempel på ungefärlig kostnad‌

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area, vid större eller mindre byggyta förändras alltså priserna.

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannehörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Ytterligare kostnader

Det kan även tillkomma avgifter som inte är medräknade i exemplen nedan för exempelvis nybyggnadskarta, vatten och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät. Dessa avgifter ingår inte i kostnaden för bygglovet utan faktureras av andra enheter inom Härryda kommun.

Om du ska bygga, installera, riva
Kostnad (riktpriser)
Nybyggnad av enbostadshus <130 m²Inom detaljplan 70 000 kr
Utom detaljplan 22 000 kr
Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m²
Inom detaljplan 75 000 kr
Utom detaljplan 27 000 kr
Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m²
Inom detaljplan 82 000 kr
Utom detaljplan 34 000 kr
Tillbyggnad av enbostadshus <16 m²
8 500 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m²
10 700 kr
Tillbyggnad av enbostadshus 50-129 m²
Inom detaljplan 44 000 kr
Utom detaljplan 20 000 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd <50 m²
10 100 kr
Nybyggnad av garage/carport/förråd >50 m²Inom detaljplan 40 200 kr
Utom detaljplan 16 500 kr
Inglasning av balkong 1-5 stycken
4 100 kr
Inglasat uterum
5 300 kr
Fasadändring mindre (1-2 fönster/dörrar)
2 300kr
Fasadändring större (tak, fasad, >2 fönster)
4 200 kr
Mur eller plank
9 300 kr
Förhandsbesked
5 000 kr
Rivning <250 m²
5 000 kr
Rivning 250-999 m²
9 600 kr
Attefall: komplementbostadshus 25 m²
4 800 kr
Attefall: komplementbyggnad 25 m²
4 800 kr
Attefall: tillbyggnad 15 m² bruttoarea
4 800 kr
Attefall: takkupor
4 800 kr
Attefall: Inredning av ytterligare bostad
3 200 kr
Installation av eldstad
1 163 kr
Kungörelse av beslut i Post- och inrikestidningar
269 kr
Återtagande av ansökan
400 kr
Avvisat ärende
2 300 kr

Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostadshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.

Synpunkter från sakägare
Kostnad
1-5 sakägare
1 860 kr
6-9 sakägare
2790 kr
10- sakägare
5 580 kr