Eldning

Vid eldning finns alltid en risk för störningar i omgivningen, särskilt i tätbebyggda områden. Olika människor har olika känslighet, vanor och behov. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt.

Uppvärmning

När man eldar med ved eller annat biobränsle bör man skilja på basuppvärmning och trivseleldning
Eldning för uppvärmning

Att elda med ved  och andra biobränslen kan vara ett klimatsmart alternativ, men felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.
Ved- och pellets

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet 1 april - 30 september i tätorterna. Om du har tänkt att elda under den perioden kan du söka dispens från förbudet. Det kommer då också tas ut en timmes avgift för handlagd tid enligt taxa från kommunfullmäktige.
Elda trädgårdsavfall

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM ELDNINGSTILLSTÅND Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Förbjudet att elda avfall

Du får inte elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt. Skälet är att hälsofarliga ämnen kan komma ut med rökgaserna. Dessutom kan det bildas ämnen som kan skada materialet i eldstaden. Större mängder papper ska du heller inte elda, eftersom det bildas sotflagor som smutsar ner och kan vålla brand.
Elda rätt - Naturvårdsverkets broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter

Eldningen i kommunen är reglerat i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan olägenhet

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM STÖRNING/OLÄGENHET Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.