Lyssna

Radon

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara, men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Radon i Härryda kommun

I Härryda kommun är den vanligaste källan för radon byggmaterial. Blåbetong eller alunskifferbaserad lättbetong användes från 1920-talet fram till 1978 och avger höga halter av radon. Tillverkning av detta byggnadsmaterial förbjöds 1975.

Radon kan också komma från marken. Grusåsar, moränmark och fyllnadsmassor innehåller stora luftvolymer som ofta orsakar radonproblem. Miljö- och hälsoskydds radonriskkarta visar områden med normal eller låg risk för radon.

Radonriskkarta

Radon kan även finnas i vatten från djupborrade brunnar. Vid spolning av radonhaltigt vatten avgår gasen till bostadsluften.

Radonmätning

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. För att genomföra en mätning kontaktas ett ackrediterat (godkänt) mätlaboratorium.

På myndigheten Swedac går det att få information om vilka ackrediterade mätlaboratorier som finns.länk till annan webbplats

Här nedan kan du beställa mätning av ett av företagen. Miljö- och hälsoskydd får då en kopia på analysrapporten.

Anmälan radonmätninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En mätning går normalt till så att ett mätpaket med 2-3 dosor skickas direkt till bostaden och ni själva placerar ut mätdosorna. Instruktioner följer med i paketet. Radonmätning genomförs i minst två månader under perioden oktober - april.

Socialstyrelsen har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och förskolor. Dricksvatten räknas som tjänligt med anmärkning vid mer än 100 Bq/l och otjänligt vid mer än 1000 Bq/l.

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn och kommer förr eller senare att kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Radonbidrag

Du har nu möjlighet att söka radonbidrag. Här finns all information om det nya radonbidraget för småhusägare. Det gäller en- eller tvåbostadshus.

Ansökan radonbidraglänk till annan webbplats

Åtgärder

Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och föreslå åtgärder.

På Svensk Radonförenings hemsida finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Svensk radonforening/radonkursdeltagarelänk till annan webbplats

När du ska åtgärda radonhalter över 200 Bq/m3 så kan du söka rotavdrag. Läs mer om villkoren för rotavdrag på

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplatsKontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se