Kontakt
Lyssna

Bredband i samhällsplaneringen

I Sverige har riksdagen under år 2011 beslutat om nya Plan- och Bygglagen (PBL), som innebär att bredband definieras som en tjänst av allmänt intresse.

De ändringar som införs i PBL innebär en förstärkning av det kommunala samordningsansvaret för bredbandsutbyggnad genom att kommunerna ges skyldighet att beakta behov av utbyggnad av elektroniska kommunikationer i sina översikts- och detaljplaner.

Det kan även uttryckas som att kommunerna har ett uppdrag, enligt PBL, att fortlöpande identifiera underförsörjda områden och "vita fläckar" när det gäller utbyggnaden av IT-infrastruktur. För att i viss mån möjliggöra uppdragets genomförande ges kommunerna även möjlighet, med stöd i PBL, att reservera mark för telekomändamål, ett viktigt verktyg för kommuner som aktivt vill främja bredbandsutbyggnaden.

Det bör påpekas att skyldigheten för kommuner att beakta behov av utbyggnad av infrastruktur för elektronisk kommunikation inte innebär någon förändring av ansvaret för att tillhandahålla bredband. Det ska fortsättningsvis i första hand ske genom marknadens försorg, men kommunernas samordningsroll på planområdet kan bidra till att främja utbyggnad som annars inte skulle kommit till stånd.
PBL: Allmänna och enskilda intressen (2 kap. 5 §) och Översiktsplan (3 kap. 4§)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid frågor om bredbandsamordning eller fiberutbyggnad i glesbygd:

Per Hagehammar
0705-70 85 00per.hagehammar@gmail.com