Till innehållet

Vägnamn, adresser och lägenhetsregister

Har du byggt en ny fastighet som behöver få en adress? Eller saknar du adress? Behöver du registrera lägenheter i ett flerfamiljshus? Här hittar du information om hur du ska gå tillväga och vilka som hjälper dig.

Adresser

Att ha adresser som stämmer är viktigt och kan rädda liv och spara tid och pengar. Alla byggnader där det bor människor eller där det pågår verksamhet ska ha en adress. Syftet med belägenhetsadressen är att göra det lättare att hitta till platsen. Det är viktigt för bland annat räddningstjänst, polis, sophämtning, hemtjänst och varutransporter.

Kommunen beslutar om adresser och rapporterar sedan in dem till Lantmäteriet, som har ett adressregister för hela landet. Detta adressregister används sedan i samhället, bland annat av Skatteverket till folkbokföring.
Beskrivning och grundläggande regelverk om adress och adressregister på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats.

När man sätter adresser på mark som saknar detaljplan och bebyggelse gör kommunen uppehåll i numreringen för eventuell framtida byggnation.

Adressnumret har inget med brevlådans placering att göra.

Postnummer och är inte en uppgift för kommunen. Det är PostNord som beslutar om det. Detsamma gäller för placering av brevlådor.
Postnummer Länk till annan webbplats. (PostNord)


Exempel på adressnumrering på en gata

Adressnumrering på en gata

Lägenhetsregister

Observera! Om du är hyresgäst ska du i första hand kontakta din hyresvärd för att få reda på ditt lägenhetsnummer.

Lägenhetsregistret är en lista med uppgifter om olika lägenheter. Där hittar du bland annat information om hur stor en lägenhet är, hur många rum den har och vad den har för kök. Den innehåller ingen information om vem som äger eller bor i bostaden.

Enligt lag ska fastighetsägaren lämna uppgifter till kommunen angående lägenhetsbeståndet. Lägenhetsregistret sköts av Härryda kommun. Syftet med lägenhetsregistret är att hjälpa SCB att ta fram hushålls- och bostadsstatistik.
Information om läghenhetsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Lantmäteriet)

Vad ska rapporteras till lägenhetsregistret?

Nybyggnation, ändring eller rivning av bostadshus föranleder nästan alltid ändring eller komplettering av lägenhetsregistret och det är fastighetsägaren som ska rapportera in uppgifterna. För bostadslägenheter handlar det om uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.

våningsplan i flerfamiljshus med lägenhetsnummer

Våningsplan med lägenhetsnumrering i flerbostadshus.

Lägenhetsnummer

Det finns en svensk standard för numrering av lägenheter, beslutad av Lantmäteriet. Som fastighetsägare är du skyldig att följa de regler som finns i standarden.

Lägenhetsnumret ska bland annat tala om på vilket våningsplan lägenheten finns. Det ska även visa på var bostaden ligger på våningsplanet. Lägenheternas nummer - fyra siffror - behöver finnas väl synligt i fastigheten.

Inrapportering

Eftersom uppgifterna som ska rapporteras inte är lika för småhus och flerbostadshus finns två blankettvarianter. Instruktion för vilka uppgifter som ska fyllas i medföljer respektive blankett.

Ägare av ett enfamiljshus med bara en lägenhet behöver inte sända in uppgifter, eftersom informationen kommer direkt från fastighetstaxeringen. Den ifyllda blanketten skickas senast en månad efter färdigställandet till:

Härryda kommun
Kart- och GIS-enheten
ATT: Anders Olsson
435 80 Mölnlycke

Blankett för tvåfamiljshus samt fritidshus Pdf, 120.1 kB.
Blankett för bostadshus med fler än två bostäder inklusive specialbostäder Pdf, 156.8 kB.

Fyll i alternativtext

Namnsättning bestäms av grupp

Ibland behövs ett namn innan adressändring kan göras. Det kallas för namngivning och görs på nya gator, vägar och platser. Kommunen har en namnvårdsgrupp som tar fram och beslutar om förslag efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd.

All namnsättning sker enlig fastställda rutiner och i samråd med olika myndigheter och organisationer bland annat hembygdsföreningar. Även ortsnamnsarkivet i Göteborg bidrar med sina kunskaper när det gäller namnens historiska anknytning, stavning och form. Adressregistret är en viktig del i det geografiska informationssystemet (GIS).

Kommunen ger namn åt:

  • gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och parkeringsplatser
  • kommundelar
  • byggnader och anläggninga, som exempelvis skolor och idrottsplatser.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04