Lyssna

Markanvisning i Härryda kommun

En markanvisning innebär att Härryda kommun som markägare säljer mark till en exploatör för byggnation. En förutsättning för en markanvisning för bostadsbyggnation är att projektet är med i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Förutsättningarna för en försäljning kan se olika ut beroende på projektets omfattning mm. När markanvisningsavtal tecknas är projektet i princip klart för detaljprojektering och inlämnande av bygglovhandlingar. Härryda kommun ställer alltid krav på omedelbar byggstart, oftast inom ca 6-12 månader.

Alla projekt och markanvisningar är unika. Varje markanvisning bedöms därefter utefter projektets speciella förutsättningar. Detta kan t ex vara lokala förutsättningar som omfattning, markberedning mm. Utifrån detta finns det två tillvägagångssätt.

1. Genom markanvisningstävling för genomförande av ett större projekt.

2. Genom en direkt markanvisning. Projekt av mindre omfattning bedöms normalt inte vara underlag för en markanvisningstävling. Exempel på förutsättningar som kan leda till en direkt markanvisning är:

  • Där markberedningen för en grupp byggrätter bör ske i ett sammanhang.
  • En exploatör har visat på ett bra tävlingsresultat i tidigare markanvisningstävling men inte vunnit.
  • En exploatör har tidigare visat på en bra produkt.
  • En exploatör kan visa på ett, inom branschen, särskilt intressant projekt.

Därefter vidareutvecklas oftast idén i samarbete mellan kommunen och exploatören samt anpassas till de särskilda förutsättningarna för projektet.

Samtliga beslut om markanvisning fattas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige antog 2019-05-23 nya riktlinjer för markanvisning. Dessa omfattas endast av markanvisningar för mark som ska bebyggas med bostäder.
Riktlinjer för markanvisningPDF


Kontakt

Karl Falck,
tf mark- och exploateringschef
031-724 62 60
karl.falck@harryda.se