Kontakt
Lyssna

Bostadsförsörjningsprogram

Förvaltningen har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för åren 2018-2022 och framtida utbyggnadsmöjligheter till 2027.

Programmet redovisar planerat bostadsbyggande i kommunen för perioden med utgångspunkt från översiktsplan 2012 samt den beräknade befolkningsutvecklingen för perioden.
Bostadsförsörjningsprogram 2018-2022PDF

Riktlinjer för exploaterings-avtal

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändringar i plan och bygglagen som bland annat innefattar riktlinjer om exploateringsavtal. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller bland annat krav på att kommunen ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal som rör genomförande av detaljplaner, om kommunen avser att upprätta exploateringsavtal. Syftet är att öka transparensen för framtida exploatörer inför tecknande av exploateringsavtal.

Härryda kommun arbetar med exploatering av bostäder i enlighet med upprättat bostadsförsörjningsprogram, se länk ovan. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar de projekt som avses att byggstartas under den närmaste 5 årsperioden och därefter en utblick ytterligare 5 år fram i tiden. Osäkerheten i tid och plats ökar med åren. Härryda kommun arbetar i stor utsträckning med detaljplaneläggning av egen mark.

Exploateringsavtal tecknas med markägare i de fall kommunen själv inte äger större markområden som ska exploateras. Eftersom varje detaljplan och exploateringsavtal behandlar en specifik plats med sina unika förutsättningar är riktlinjerna övergripande och kommunen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt sätt. Riktlinjerna för Härryda kommun är antagna av kommunfullmäktige 2015-05-18.
Riktlinjer för exploateringsavtalPDF

 

Kontakt

Kristina Englund, mark- och bostadschef
031-724 62 37
markochbostad@harryda.se