Bostadsförsörjningsprogram

Förvaltningen har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för åren 2022-2026 och framtida utbyggnadsmöjligheter till 2031.

Programmet redovisar planerat bostadsbyggande i kommunen för perioden med utgångspunkt från översiktsplan 2012 samt den beräknade befolkningsutvecklingen för perioden.
Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 Pdf, 57.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska bland annat innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt hur hänsyn är taget till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna gäller för perioden 2019-2022 och antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 30.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändringar i plan och bygglagen som bland annat innefattar riktlinjer om exploateringsavtal. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller bland annat krav på att kommunen ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal som rör genomförande av detaljplaner, om kommunen avser att upprätta exploateringsavtal. Syftet är att öka transparensen för framtida exploatörer inför tecknande av exploateringsavtal.

Härryda kommun arbetar med exploatering av bostäder i enlighet med upprättat bostadsförsörjningsprogram, se länk ovan. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar de projekt som avses att byggstartas under den närmaste 5 årsperioden och därefter en utblick ytterligare 5 år fram i tiden. Osäkerheten i tid och plats ökar med åren. Härryda kommun arbetar i stor utsträckning med detaljplaneläggning av egen mark.

Exploateringsavtal tecknas med markägare i de fall kommunen själv inte äger större markområden som ska exploateras. Eftersom varje detaljplan och exploateringsavtal behandlar en specifik plats med sina unika förutsättningar är riktlinjerna övergripande och kommunen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt sätt. Riktlinjerna för Härryda kommun är antagna av kommunfullmäktige 2019-05-23.
Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 769.3 kB, öppnas i nytt fönster.