Till innehållet

Bostadsplanering

Planeringen av nya bostäder utgår från befolkningsprognoser men också från tillväxtprognoser och samhällsutvecklingen i resten av Göteborgsregionen. Programmet över behovet av nya bostäder och bostadsområden uppdateras varje år. Flest bostäder planeras i Landvetter och Mölnlycke.

Över Mölnlycke tätort med planerade bostadsprojekt från Bostadsförsörjningsprogram 2022 till 2026

Bildexempel från Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 med bostadsplanering på kortare sikt (gröna cirklar) och bostäder på längre sikt (blå cirklar) på platser i kommunen.

Program för nya bostäder

Kommunen upprättar varje år ett så kallat bostadsförsörjningsprogram. Programmet redovisar planerat bostadsbyggande fem år framåt. Det innehåller också möjliga utbyggnader fem till tio år fram i tiden.

Programmet utgår från pågående detaljpaner i kommunen och den övergripande Översiktsplan Härryda kommun. Ett viktigt underlag är också den beräknade befolkningsutvecklingen för perioden.
Bostadsförsörjningsprogram 2023-2027 Pdf, 3 MB. 

Det senaste framtagna bostadsförsörjningsprogrammen är för åren 2022-2026 och 2027-2031 och delgavs av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige i november 2021.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och blir genomförda.

Riktlinjerna innehåller bland annat kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt hur hänsyn är taget till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna gäller för perioden 2019-2022 och antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bostads- och befolkningsanalys

Bostads- och befolkningsanalysen ger en tidig kunskap om kommunens bostadsbehov och var bostäder kan byggas. Analysen bygger på demografisk utveckling, marknadens förutsättningar men också på vilka bostadsbehov som inte blir uppfyllda på bostadsmarknaden i Härryda kommun.

Underlaget är bland annat statistik över bostadsbestånd, hushållens sammansättningar, flyttmönster och en prognos över befolkningsökningen. Uppgifterna hämtas nationellt, regionalt och från kommunen själv.

Några av slutsatserna i Härryda kommuns bostads- och befolkningsanalys är:

  • en liten minskning av hushållens storlek till i snitt 2,5 personer.
  • ökande medelålder till nästan 40 år.
  • ägande i villor och bostadsrätter dominerar men trenden går mot mer blandade boendeformer och fler mindre lägenheter.
  • invånarnas boendeekonomi är mindre ansträngd än Västra Götalands överlag men två grupper identifieras ha sämre socioekonomiska förutsättningar: grupper med bland annat svagare ekonomi och högre ohälsotal finns dels i tätorter dels i landsbygd i östra delen av kommunen.
    Bostads- och befolkningsanalys Härryda kommun Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

    Bostads- och befolkningsanalysen togs fram hösten 2023 och ska bidra till nya riktlinjer för bostadsförsörjning och bostadsförsörjningsprogrammet. Ett förslag till riktlinje presenteras för kommunstyrelsen våren 2024. Efter avstämning skickas förslaget till Länsstyrelsen och andra aktörer. Efter en eventuell omarbetning behandlas riktlinjerna av kommunfullmäktige.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riksdagen beslutat sommaren 2014 om ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som bland annat innefattar riktlinjer om exploateringsavtal. De nya reglerna trädde i kraft år 2015 och gäller bland annat krav på att kommunen ska upprätta riktlinjer för exploateringsavtal som rör genomförande av detaljplaner, om kommunen avser att upprätta exploateringsavtal. Syftet är att öka transparensen för framtida exploatörer inför tecknande av exploateringsavtal.

Härryda kommun arbetar med exploatering av bostäder i enlighet med upprättat bostadsförsörjningsprogram, se länk ovan. Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar de projekt som avses att byggstartas under den närmaste femårsperioden och därefter en utblick ytterligare fem-tio år fram i tiden. Osäkerheten i tid och plats ökar med åren. Härryda kommun arbetar i stor utsträckning med detaljplaneläggning av egen mark.

Exploateringsavtal tecknas med markägare i de fall kommunen själv inte äger större markområden som ska exploateras. Eftersom varje detaljplan och exploateringsavtal behandlar en specifik plats med sina unika förutsättningar är riktlinjerna övergripande och kommunen har rätt att frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att genomföra en detaljplan på ett ändamålsenligt sätt. Riktlinjerna för Härryda kommun är antagna av kommunfullmäktige 2019-05-23.
Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 172.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Markanvisning

En markanvisning innebär att en aktör ensam får rätt att under en viss tid förhandla med kommunen om exploatering och köp av ett visst område som ägs av kommunen. Syftet med markanvisning är att tydliggöra vilka villkor kommunen kommer att ställa på aktören i kommande förhandling om marköverlåtelse.

Om markanvisningen leder till att kommunen säljer området till aktören upprättas ett marköverlåtelseavtal som innebär att äganderätten går över till köparen.
Markanvisning

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-11