Mätning av fastigheter

Av oss kan du mot avgift beställa utsättning och lägeskontroll inför byggnation på en fastighet. Om gränsmärken för ett område saknas helt eller delvis, eller om du inte är överens med din granne om gränssträckningen, ska du som fastighetsägare kontakta Lantmäteriet.

E-TJÄNST, BESTÄLLNING AV MÄTTJÄNSTER Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsättning

Utsättning eller utstakning innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas.

Grovutsättning och finutsättning

Inför schaktning och markarbete görs först en grovutsättning.
Vid grovutsättning markeras nybyggnationen med hjälp av GNSS-utrustning med en noggrannhet om +/- 10 cm. Markering med färg samt utdrag med träpålar kan användas.

När schaktning och markarbeten är klara görs en finutsättning.
Innan finutsättningen ska profiler placeras ut. Läge för fasad markeras med spik på profilerna. Därefter kan snören spännas upp mellan spikarna som anger byggnationens läge med en noggrannhet på millimeternivå.
Kontroll av höjd kan utföras i samband med finutsättningen.

OBS! Det är beställarens/byggherrens ansvar att sätta upp profiler.

Lämpliga material/dimensioner för profiler: Profilstolpar 45 X 45 mm & profilbrädor 22 X 95 mm. Det går åt 3 stolpar och två brädor per profilhörn, se bild nedan.

Finutsättning med profiler

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens mått, form och läge i plan och höjd stämmer med startbeskedet. Du bör beställa mätningen innan du gjuter, i fall något bör justeras eller åtgärdas. Vi mäter in och koordinatsätter alla hörnen.
Därefter jämför vi inmätningen mot givet bygglov enligt följande:

  • att byggnadens storlek och yttermått stämmer
  • att måtten till gränserna stämmer
  • att höjden på grunden/formen stämmer

Protokollet lämnas till Bygglovsenheten och bifogas därmed till kontrollplanen.

Gränser och gränsmarkeringar

Om du vill veta var din gräns går kan man märka upp gränsen med stakpinnar eller liknande, det kallas gränsutvisning. Härryda kommun erbjuder inte gränsutvisning som mättjänst utan hänvisar till externa aktörer på den öppna marknaden.
Gränsutvisning Länk till annan webbplats.

Om gränsmärken saknas helt eller delvis eller när du inte är överens med din granne om gränssträckningen, måste du som fastighetsägare istället kontakta lantmäteriet och ansöka om särskild gränsutmärkning  Länk till annan webbplats.eller fastighetsbestämning. Länk till annan webbplats.

Avgifter

Kommunen tar alltid ut avgifter för utsättning, lägeskontroll och andra mättjänster enligt en fastställd plan-och bygglovtaxa (inkl. kart- och mättaxa) som kommunfullmäktige beslutat om. Avgiften varierar beroende på uppdrag och typ av byggnation.
Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2022 (sidorna 17-20) Länk till annan webbplats.

OBS! Kostnader för utsättning och lägeskontroll ingår inte i bygglovsavgifterna.

Egen utsättare

Om du väljer att anlita en egen utsättare bör du välja någon som är auktoriserad inom mätningsområdet. Överenskommelse mellan Härryda kommun och utsättaren ska lämnas till bygglovsenheten innan beviljat bygglov.

Om överenskommelsen inte kommit in är Härryda kommun automatiskt ansvarig för utsättning och lägeskontroll.

Blankett: Överenskommelse mellan utsättaren och Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Överenskommelse mellan utsättaren och Härryda kommun gäller endast den fastighet som är angiven och omfattas bland annat avkrav på hur och när utsättningsdata och lägeskontrollen ska levereras till Mät- och GIS-enheten i Härryda kommun.

Överenskommelsen med en egen utsättare innebär att Härryda kommun inte är ekonomiskt eller verksamhetsmässigt ansvariga för utsättningen, höjdsättningen eller lägeskontrollen inom fastigheten.

OBS! Härryda kommun tar fortfarande ut en kostnad för kontroll samt kartering av levererat underlag.

Koordinatsystem i Härryda kommun

Härryda kommun använder SWEREF 99 12 00 i plan och det nationella höjdsystemet RH2000.

Kontakt

Beställ mätning:

Ari Samad, mätningsingenjör
matochgis@harryda.se

Arman Bergström
mätningsingenjör
matochgis@harryda.se