Hemkompostering - regler och råd

Här får du bland annat information om vilka bestämmelser som gäller enligt avfallsföreskrifterna i Härryda kommun för kompostering hemma i trädgården.

Kompostering av matavfall med mera

Kompostering ska ske i kompostbehållare som omöjliggör för skadedjur att nå avfallet. Detta innebär att ventilationsöppningar och springor bör vara högst 0,5 cm för att möss inte ska ta sig in. Läs mer om regler för kompostbehållare i listan till vänster
Kompostbehållare

Enligt kommunens avfallsplan ska hushållens trädgårdsavfall i första hand komposteras lokalt, i andra hand lämnas till kompostering på kommunens återvinningscentral. Läs mer om regler för trädgårdsavfall här:
Regler trädgårdsavfall

Ny ägare av fastighet med hemkompost

En hemkompost ska alltid anmälas till miljö- och hälsoskydd. En kompostanmälan är personlig och du måste anmäla komposten på nytt om du övertar en hemkompost när du köper hus. Köper du en ny kompost ska du förstås också anmäla det.
Har du inte anmält hemkompost och inte har insamling av matavfall får du en högre avgift på sophämtningen.

Efter att en anmälan gjorts om kompostering kan man få hämtning varannan, var fjärde vecka eller var trettonde vecka av resterande avfall. Det syns även på din faktura för sophämtning om du har anmält hemkompostering.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM HUSHÅLLSKOMPOSTERING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsblankett storkompost Pdf, 283.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrad hämtning

Om du redan har anmält hushållskompost kan du också i efterhand anmäla om ändrat hämtningsintervall.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM ÄNDRAD HÄMTNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgitt om 0,5 timmar tas ut vid anmälan om hushållskompost.

Brunt kärl för insamling av matavfall

Du som hemkomposterar har möjlighet att fortsätta samla in matavfall i brunt kärl. Vill du bara hemkompostera och har matavfallsinsamling idag, kan du säga upp abonnemanget för det bruna kärlet. Det gör du genom att ringa eller maila kontaktcenter.

Ändrad hämtning

Om du enbart har matavfallskärl och önskar ändrat hämtningsintervall ska du anmäla detta.

E-TJÄNST, ANMÄLAN OM ÄNDRAD HÄMTNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgift om 0,25 timmars handläggningstid tas ut vid anmälan om ändrat hämtningsintervall.

Kompostering av trädgårdsavfall

Kompostering av trädgårdsavfall och liknande får ske utan anmälan eller tillstånd. Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår.

Kompostering av slam/latrin

Ur miljösynpunkt är kompostering av latrin fördelaktigt. En bra fungerande kompost sluter kretsloppen och ger ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Dessutom minskar transporterna. För att undvika smitta är det viktigt att latrinet efterkomposteras i minst sex månader. Latrinkomposteringen bör därför ske i två behållare eller behållare med två fack och med sådan volym så att allt kan komposteras under den tid som fastigheten nyttjas. Kompostering av slam/latrin får ske efter anmälan till miljö- och bygglovsnämnden och på sådant sätt att olägenheter inte uppstår.

E-TJÄNST FÖR KOMPOSTERING AV LATRIN/SLAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Tips om kompostplatsen

  • Man behöver plats för själva kompostbehållaren, några m2 utrymme för hantering av komposten, plats för strömaterial, färdig kompost och redskap som skottkärra, grep och ev kompostkvarn. Det bästa är att kompostera i två behållare eller en större med två fack, eftersom man måste ha tillräckligt stort utrymme för efterkompostering, där komposten kan mogna före användning. Det går också bra med en enkel träbinge.
  • Placera komposten helst utomhus. Kompostplatsen bör vara lätt att nå oavsett väderlek och årstid. Den bör ligga på bekvämt avstånd från köket, men gärna också nära parkeringen eller sopkärlet.
  • Ställ kompostbehållaren i skugga och lä för kraftiga vindar, så att inte komposten riskerar att torka ut. Det är bra om komposten skyddas av antingen häckar eller plank på åtminstone tre sidor. Placera behållaren på marken så att den har jordkontakt. Då kan både maskar och lakvatten passera.
  • Förvara strömaterialet, t ex torra löv eller halm, i en vattentät behållare eller plastsäck bredvid komposten, så att det är lätt att komma åt vid varje tömning av avfall.

Mer tips om bland annat hur du komposterar i din hemkompost hittar du här:
Så här hemkomposterar du

Återkallande

Dispensen kan återkallas av miljö- och bygglovsnämnden om föreskriven kompostering inte sker och om avfallet i sopkärlet eller komposten medför lukt- och skadedjursproblem.

Kontakt

Regler och tillstånd för hemkompostering

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Ändring av abonnemang

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se