Trädgårdsavfall

Enligt kommunens avfallsplan ska hushållens trädgårdsavfall i första hand komposteras lokalt, i andra hand lämnas till kompostering på kommunens återvinningscentral.

Tippning av trädgårdsavfall i naturen är olagligt

Tyvärr hamnar allt mer ris och trädgårdsavfall i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall som kan vara skadligt för både människor och natur. Tippningen riskerar också att förstöra känsliga livsmiljöer för djur och växter och kan även gynna djur som vi inte vill ha nära våra bostäder. 

Tips på hur du kan ta hand om ditt trädgårdsavfall

  • Kompostera själv! Trädgårdsavfall såsom gräs, mossa, löv, fallfrukt, ris och grenar är en resurs att ta tillvara! Kompostering av trädgårdsavfall får ske på den egna fastigheten om det inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Om du vill ha mer information om kompostering, kontakta miljö- och hälsoskydd. Ett tips är att ordna en gemensam kompost med grannarna.
  • Lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralerna.
    Kompostera i trädgården

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet mellan den 1 april och den 30 september inom tätorterna Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten endast under förutsättning att eldningen inte orsakar olägenheter för närboende och att räddningstjänstens anvisningar följs. Eldning får inte ske i tunna eller liknande.
Mer information om eldning av trädgårdsavfall

Eldning av annat avfall är alltid förbjudet

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall, t ex hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt eftersom det då kan bildas hälsofarliga gaser
Elda rätt.