Till innehållet

Torrtoalett med urinseparering

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Här beskriver vi en torrtoalett som kompletteras med någon typ av urinseparering. Toaletten är i princip luktfri och näringsämnen kan bättre tillvaratas som är gynnsamt för komposteringsprocessen.

Urinseparering

I en urinsepareringstoalett skiljs urinen av och fekalierna (bajset) torkas ut. Urinen spolas med lite vatten medan fekalierna faller ned i ett uppsamlingskärl i en enkelspolande toalett. Urinen samlas upp i en tank för att lagras under vinterhalvåret. Tanken grävs ner eller ställs i ett kallt utrymme för att minsta risken för bakterietillväxt och kväveförlust. Urinen kan efter lagring användas och spridas på åkermark eller i egna odlingar. Ventilering sker med hjälp av fläkt eller självdrag. Fraktionen med fekalier kan man sedan kompostera.

Bad, disk- och tvättvatten leds inte till denna tank utan till en reningsanläggning då dessa inte är avsedda att ta emot den stora kvävemängd som urin utgör. Idén med separeringstoaletter är att urinen ska tillföras växtligheten och inte belasta grundvattnet. Ett urinseparerande system är relativt billigt, enkelt och väl beprövat. Lagrad urin lämpar sig för spridning både i trädgårdsodlingar, gräsmattor och i jordbruket. Information om olika modeller finns att läsa på konsumentverkets hemsida.

Ansök om torrtoalett

För att få installera en torrtoalett krävs det alltid att du ansöker om tillstånd . Är du osäker kontakta miljö- och hälsoskydd.

Ansök om torrtoalett Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter, prövning, kontroll och tillsyn

Avgift tas inte ut för råd och information.

Tips och råd - latrinkompost

Efter kompostering är urin ett bra gödningsmedel. Fekalier används som jordförbättringsmedel efter kompostering. Det krävs lite intresse och lite kunskaper för att lyckas. Räkna med att det tar en del tid att sköta komposten men samtidigt får du en näringsrik kompostmull. En latrinkompost kan köpas i handeln. Du kan även bygga/anordna en kompost själv utifrån vissa krav.
Latrinkompost

Urin som gödningsmedel

Lagring av urin ska ske i tät och sluten behållare. Därmed kan det vara bra att ha två kärl att byta emellan. En spädning på 1:8 rekommenderas innan spridning för att undvika lukt.

  • Spridningen får enbart ske på den egna fastigheten
  • Sprid utrin i samband med regn och eller att vattna i efterhand för att undvika lukt
  • Spridningen bör också ske under västsäsong på marken, gärna en månad innan skörd.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07