Deponier i Härryda kommun

En soptipp är enkelt utryckt, sopor på hög och en deponi är en tekniskt avancerad anläggning.

Härryda kommun har ingen aktiv deponi i kommunal regi. Däremot finns det många gamla byatippar. De finns sammanställda i avfallsplanen från 2004.

Fläskebodeponin, Landvetter

Renova äger och sköter Fläskebodeponin som invigdes 28 augusti 2003.

Fakta

Deponin är på cirka 80 hektar varav 10 hektar är tagen i anspråk. Avfall som obrännbart avfall från Renovas sorteringsanläggningar och obrännbara restprodukter från industrier kommer att gå till deponin. Det finns tillstånd för att deponera 1,5 miljoner kubik avfall.

Deponin är indelad i celler. Varje deponicell ska rymma 80 000 kubikmeter avfall och planeras att räcka i 5 år. Varje cell har flera lager av plastdukar för att förhindra att lakvatten går ner i grundvattnet. Dräneringsledningar går till 2 lakvattendammar för rening.

Lahallsdeponin, Mölnlycke

Lahallsdeponin är belägen 2,5 km söder om Mölnlycke centrum. Deponin var Härryda kommuns huvudavfallsanläggning under perioden 1953-1971 och drevs i kommunal regi.

Det har deponerats hushållsavfall, slam från reningsverk samt bygg- och industriavfall (bland annat cellulosa från Mölnlycke AB). En viss utfyllnad med schaktmassor har skett efter 1971.

Kommunen har nyttjat området för förvaring av diverse skrymmande material, som kantsten, betongrör och liknande.

Deponiområdet utgör 3,1 hektar och det sammanlagda avrinningsområdet cirka 7 hektar.

Återställningsarbete på Lahall

En plan för återställningen av deponiområdet godkändes av länsstyrelsen 1999. Hela området har täckts i etapper med lera. Överst ligger ett tunnare lager med växtskikt bestående av jord, torv och slam från Rävlanda avloppsreningsverk. Arbetet med återställningen slutfördes 2005.

Åtgärderna omfattar en lakvattendamm, utfyllnad för att ge lämpliga lutningar, täckning med lera och växtetableringsskikt samt avskärande diken. En sammanställning av avslutningsåtgärderna i form av en slutrapport lämnades till länsstyrelsen 2006.

Fortsatt provtagning av lakvatten sker enligt ett kontrollprogram fastställt av länsstyrelsen. Resultatet redovisas i en årlig rapport till miljö- och hälsoskyddskontoret samt länsstyrelsen.

Lakvattendamm

Syftet med lakvattendammen är att rena vattnet från järn. Detta sker genom luftning. Järnslammet sjunker till botten i dammen och lakvattnet leds vidare till havet via åar och sjöar. En önskvärd bieffekt är att COD (kemisk syreförbrukning) reduceras något och ammoniumkväve nitrifieras vid gynnsamma förhållanden.