Till innehållet

Dispens från hämtning av avfall och slam

Om du inte kommer att nyttja din fastighet under en sammanhängande period, har du möjlighet att ansöka om dispens från avfall och slam. Om du sorterar ut matavfallet i matavfallskärl eller hushållskompost kan du ha möjlighet att anmäla om ändrat hämtningsintervall.

När kan jag få dispens eller uppehåll av tömning?

Helårsbostad

  • Helårsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 3 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

Fritidsbostad

  • Fritidsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 5 månader. Uppehållet ska avses en hel hämtningsperiod, från och med 1 maj till och med 30 september månad, dock längst 7 år fram i tiden. Ansökan ska vara miljö- och hälsoskydd tillhanda senast 1 april.

Slam

  • Uppehåll i tömningen av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

Befrielse från sophämtning

  • Om man vistas i/bor på en fastighet och ansöker om att få befrielse ifrån sophämtning och önskar ta hand om sitt avfall själv, kommer en prövningsavgift tas ut dig som söker.

Ansök om dispens, tillfälligt uppehåll

Ansökan ska skickas in senast en månad före önskat uppehåll.

Ansök om tillfälligt uppehåll från avfall och slam Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Anmäl ändrat hämtningsintervall

Om du önskar glesare hämtning från det kommunala avfallet (grön tunna) kan du välja att få hämtning månadsvis eller kvartalsvis. Anmälan ska ske till miljö- och hälsoskydd. Kravet är att du sorterar ut matavfallet och lägger det i antingen kommunens matavfallskärl, eller att du har anmält om hushållskompost och lägger allt matavfall i den.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Företag och förening kan ansöka om hämtning var 14:e dag

Om du är företagare och önskar hämtning av ditt kommunala avfall (grön tunna) var fjortonde dag istället för varje vecka, utan abonnemang för sortering av matavfall, kan du ansöka om detta med nedan blankett.

Ansök om hämtning var 14:e dag Länk till annan webbplats.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Vid normalfallet kommer en avgift om 0,5 timmar tas ut vid ansökan om dispens/tillfälligt uppehåll. När det gäller en avgift om enbart ändrat hämtningsintervall, tas i normalfallet en avgift om 0,25 timmars handläggningstid ut.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Härryda Vatten och Avfall AB

Härryda Vatten och Avfall tar ut en avgift för alla kunder med uppehåll i sin sophämtning. 

Avgiften är grundavgiften för ett renhållningsabonnemang och tas ut för att tillgängliggöra Bråta ÅVC för kommuninvånare och fastighetsägare i Härryda kommun.

Grundavgiften tas ut varje år och är enligt gällande taxa. Den står listad i taxebroschyren för helårs- respektive säsongsabonnemang.

Läs mer om avgifter och taxa på Härryda Vatten och Avfall AB. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Abonnemang för avfall och slam, Härryda vatten och avfall AB

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-04