Lyssna

Framkomlighet för sop- och slambilar

För att sophämtningen ska fungera så bra som möjligt och sophämtarna ha en bra arbetsmiljö, finns lite regler för hur framkomligheten för sop- och slambilarna ska vara. Detta regleras i kommunens avfallsföreskrifter och arbetsmiljölagstiftningen.

Granskning av arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön för sophämtarna. Verket har bland annat ställt krav att alla hämtningsställen ska granskas och dokumenteras ur arbetsmiljösynpunkt och trafiksäkerhet. De ställen med brister ska åtgärdas efter en bestämd tidsplan. Många ställen kommer att få anmärkning, främst att backning sker med sopbilen. De berörda fastighetsägarna kommer att få besked om vad de behöver åtgärda.
Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats.

Vägens standard

Vägar som saknar angiven viktgräns är väghållarens ansvar, om vägen körs sönder. Vägen ska vara så dimensionerad att alla bilar tåls. Vägen ska bland annat vara minst 3,5 meter bred, ha fri höjd på 4 meter och får inte vara för brant.

Godkända vägar

Sätter ni upp skyltar som förbjuder tung trafik kan inte sopbil eller slambil köra in. Vill ni ha sophämtning och slamtömning måste vägföreningen godkänna detta skriftligen till Renova. Ange att ni godkänner vilka vägar Renova får köra på och under vilken tidsperiod. Alternativt går det att tillfälligt flytta de kärl som berörs, till en framkomlig plats med vändmöjlighet.

Dragväg

Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot avgift. Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Väg vid Slamtömning

För slambilar är det även viktigt att området vid slamavskiljare/tank ligger lättillgängligt. Flytta undan blomkrukor och annat i vägen.
Slamtömning

Kommunens regler

Enligt kommunens renhållningsordning är det upp till fastighetsägaren att hitta en bra plats för kärlet men kommunen är villig att upplåta ytor. Det kan vara ett sätt att förbättra framkomligheten, men måste prövas från fall till fall. Att få till en sophämtning som är säker för boende, personal och förbipasserande är en komplex fråga, men lösningar finns alltid.
Renhållningsordning (avfallsföreskrifter)

Strategiskt arbete för att undvika farliga backningar med renhållningsfordon

På många gator i kommunen backar sopbilar in för att tömma kärl eftersom vändplats saknas. Detta sker vecka efter vecka. När dessa områden byggdes var det inte samma fokus på trafikmiljö och renhållningsarbetarnas arbetsmiljö, vilket har lett till många arbetsskador och olyckor genom åren.

Planering vid bebyggelse

Härryda kommun jobbar långsiktigt med frågan genom att ta detta i beaktande vid planläggning av nya områden och nya planer i befintlig bebyggelse. Möjlighet att öppna återvändsgator eller bygga vändplaner studeras i samband med planarbetet. Ett alternativ kan även vara att skapa gemensamma uppställningsplatser i nära anslutning till bostaden. Utgångspunkten är att boende ska få en god service utan att trafiksäkerheten riskeras. Dock är den vanligaste lösningen fortfarande att de boende på gatan drar ut sitt kärl till lämplig plats på hämtningsdagen. Ibland är det en bra och enkel lösning och ibland skapar det en sämre framkomlighet eller något skymd sikt.

Kontakt

Utebliven sophämtning, hämtningsdagar, kärlplacering, arbetsmiljö, dragväg, abonnemang för sophämtning, anmäla flyttning

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Slamfaktura och frågor kring slam

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

 

Regler och tillstånd för enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se