Tillfälligt uppehåll för hämtning av sopor och slam, ansökan om dispens

Helårsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 3 månader, dock längst 7 år fram i tiden.

  • Fritidsabonnenter kan få uppehåll i tömning av hushållssopor om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 5 månader. Uppehållet ska avses en hel hämtningsperiod, fr o m maj t o m september månad, dock längst 7 år fram i tiden. Ansökan ska vara miljö- och hälsoskydd tillhanda senast 1 april.
  • Uppehåll i tömningen av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst 12 månader, dock längst 7 år fram i tiden.
  • Om man vistas i/bor på en fastighet och ansöker om att få befrielse ifrån sophämtning och ta hand om sitt avfall själv, kommer en prövningsavgift tas ut av sökanden.

Ansökan ska skickas in senast en månad före önskat uppehåll.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL FÖR SOPOR OCH SLAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om glesare slamtömning Pdf, 814.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på Avgifter miljö- och hälsoskydd

Vid normalfallet kommer en avgitt om 0,5 timmar tas ut vid anmälan om hushållskompost eller ansökan om dispens. När det gäller en avgift om enbart ändrat hämtningsintervall, tas i normalfallet en avgift om 0,25 timmars handläggningstid ut.