Lyssna

Renhållningsordning

Det finns regler om avfallshantering i Härryda kommun. Dessa regler (föreskrifter) bildar tillsammans med avfallsplanen, kommunens renhållningsordning med stöd ur miljöbalken.

Avfallsföreskrifterna är antagna

Föreskrifterna för Härryda kommun är uppdaterade och började gälla 1 januari 2017. Du hittar föreskrifterna samt en populärversion av föreskrifterna i inlägget nedan.

Föreskrifter om hantering av avfall

Avfallsföreskrifterna är antagna av kommunfullmäktige och anger hur avfallshanteringen ska gå till i kommunen. Det 15 kapitlet i miljöbalken ligger som grund till föreskrifterna.
Avfallsföreskrifter 2017 PDF
Populärversion, avfallsföreskrifter 2017PDF

Exempel:

 • Sophämtningen sker generellt varannan vecka för hushåll och varje vecka för företag och flerbostadshus.
 • Glesare sophämtning kan fås om man har insamling av matavfall eller har anmält kompostering av matavfall.
 • Skyldigheten att lämna hushållsavfall.
 • Definitioner av olika termer och begrepp.
 • Beskrivning av hur vägar, gångvägar och soprum ska vara utformade för att uppfylla krav på god framkomlighet och arbetsmiljö.
 • Fastighetsägare ska anordna behållarplats om deras fastighet saknar farbar väg.
 • Hantering av döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt.
 • Tömning av slam.
 • Dispenser från sophämtning och slamtömning.
 • Sorteringsföreskrifter.
 • Det är förbjudet att elda avfall.

Överklaga

Avfallsabonnenter kan överklaga hos Miljö- och bygglovsnämnden om de inte är nöjda med kommunens beslut.

Regional avfallsplan

Varje kommun ska ha en avfallsplan. Avfallsplanen behandlar kommunens planer för utveckling av avfallshanteringen och anger hur avfall ska hanteras i Härryda kommun.

Vi ingår i ett samarbete med regional avfallsplan, avfallsnätverket. Planen är gemensam för Göteborgregionens kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Avfallsnätverket, tidigare A2020

Den regionala avfallsplanen A2020 blev klar år 2010. Sektorn för Samhällsbyggnad har parallellt med arbetet med den regionala planen tagit fram en kommunspecifik plan, Avfallsplan A2020 Härryda kommun, som bilaga till den regionala planen.

Den kommunspecifika planen syftar till att beskriva kommunens arbete med lokala mål med handlingsprogram och förutsättningar för att uppfylla målen i den regionala planen. Avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 september 2011.
Göteborgsregionens avfallsplan A2020 PDF
Härryda kommun avfallsplan A2020 PDF

Kontakt

Glesare sophämtning, uppehåll i sophämtning, kompostanmälan

Miljö- och hälsoskydd
031 - 724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se

Abonnemang, farbar väg m.m.

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se