Slamtömning

Har du eget avlopp - en enskild avloppsanläggning - behöver du ha ett abonnemang för regelbunden slamtömning som utförs av den entreprenör som kommunen har avtal med.

Avgifter för slamtömning

För information om priser se vår broschyr om avgifter.
Avgifter för slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa tömning

Kommunens entreprenör Renova Miljö ska anlitas för slamtömning av sluten tank och slamavskiljare. Det gäller även slam från fettavskiljare. Tömning kan ske efter budning (hämtning enligt överenskommelse) eller efter turlista. För helårsbostad ska tömning ske minst en gång per år och för fritidsbostad minst vartannat år. Förutom sluten tank, där ska det ske tömning varje år, oavsett om det är en fritidsbostad eller inte. 

Extra tömning via mejl eller telefon

Vill du beställa en extra tömning går det bra att mejla eller ringa in sin slamtömning till Renova Miljös kundservice. Mejlar du under en helg räknas nästa vardag som den första arbetsdagen. Tömningen sker senast fem arbetsdagar efter abonnentens beställning.

Fakturor för slamtömning

Faktureringen sköts av Renova Miljö och om du har frågor kring din faktura och betalningssätt kan du kontakta dem.

Fördelningsbrunn

Kontakta Renova Miljö när ni även vill att fördelningsbrunnen ska tömmas. Den faktureras som en separat brunn.

Sluttömning

Ska du flytta, få kommunalt VA eller har byggt nytt enskilt avlopp? Vi rekommenderar att beställa tömning om du ska flytta eller få kommunalt avlopp. Eller har du byggt ett nytt enskilt avlopp som ersätter det gamla. Det gamla avloppet bör då sluttömmas. Beställ hos Renova Miljö.

Återfyllnad av vatten

Du som kund erbjuds återfyllnad av vatten i minireningsverk och septicbrunnar i samband med tömning. Detta gäller även fosforfällor, vid tömning erbjuds du påfyllnad av nytt filtermaterial. Kostnad för dessa tjänster enligt Renova Miljös prislista (en tre kubikmeters brunn tar ca 1 timme att fylla med vatten).

Slamtömning vintertid

Vi vill påminna om några enkla regler för att underlätta för slamtömningen, annars är risken att slamtömning inte kan ske. Tillfartsvägar ska vara ordentligt sandade och sträckan fram till avloppsbrunnen ska skottas.
Framkomlig väg för sop- och slambilen Länk till annan webbplats.

Tillfälligt uppehåll från sopor och slamtömning

Det krävs tillstånd för enskilt avlopp t ex slamavskiljare, sluten tank, latrinkompostering och förmultningstoalett. Kontakta miljö- och hälsoskydd. Du kan söka tillfälligt uppehåll i din slamtömning om du inte ska vistas på fastigheten under en period om minst 1 år. .


E-TJÄNST, ANSÖKAN OM TILLFÄLLIGT UPPEHÅLL FÖR SOPOR OCH SLAMTÖMNING Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hanteringsavgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.

Avgift tas inte ut för råd och information.

Läs mer om avgifter och taxa på sidan Avgifter miljö- och hälsoskydd.

Information om enskilda avloppslösningar

Enskilt avlopp och mulltoa
Torrtoaletter

Kontakt

Tömning och fakturor

Renova Miljö
031-61 87 00
kundservice@renova.se

Regler och tillstånd för enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Relaterad information