Till innehållet

Dagvattenpark längs Mölndalsån

Sedan våren 2020 har en hel del arbeten pågått utmed Mölndalsån i Mölnlycke. Ån har muddrats för att bli både bredare och djupare och klara översvämningar. Dammar ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön.

Kommunen startade arbeten längs Mölndalsån under våren 2020. Syftet med bland annat muddringen av Mölndals­ån är att bredda och fördjupa den för att minska översvämnings­risken i Mölnlycke. Genom att muddra ökar flödes­kapaciteten i hela vatten­systemet längs med Mölndalsån. Muddringen ska göras på å-sträckan mellan Massetjärn och parkeringshuset i Mölnlycke.

Naturlig vattenrening med dammar

För att rena dagvattnet och därmed skydda Rådasjön från föroreningar, ska kommunen anlägga fyra dagvattendammar utmed Säterivägen i Mölnlycke. Till att börja med är det dagvattnet från den sydvästra sidan Mölndalsån som leds genom dagvattendammarna och sedan ut till Rådasjön.

Vattnet renas främst genom sedimentering (utfällning) av damm, grus och lera och med hjälp av växter. Dammarna ska också kunna fungera som katastrofskydd vid eventuella översvämningar och utsläpp. Den biologiska mångfalden väntas också öka längs ån.

OBS! På grund av fel i projekteringen och väntan på beslut om åtgärd är arbetet med dagvattendammarna pausad. Vidare beslut förväntas fattas under hösten 2022.

Konstverket Cumulus av konstnären Peder Istad monteras på plats vid Kulturhusudden.

Konstverket Cumulus av konstnären Peder Istad monteras på plats vid Kulturhusudden.

Utveckling längs å-promenaden

I återställningen efter muddringsarbetena har nya träd planterats och en busk- och perennplantering anlagts. När träden växer till sig kommer de skapa skugga över ån som är viktig för bland annat fiskar som lever där. I maj 2022 fick vi även ett nytt konstverk på plats vid Kulturhusudden vid namn Cumulus av konstnären Peder Istad.

Vid å-promenaden har nya träd planterats och en busk- och perennplantering anlagts

Vid å-promenaden har nya träd planterats och en busk- och perennplantering anlagts.

Gröna staket skyddar grodorna

De låga gröna grodstaketen längs Säterivägen är till för att grodor inte ska vandra in i området förrän dagvattendammarna är anlagda. I väntan på beslut kring dammarnas framtid får staketet sitta kvar och kommer att ses över inför en eventuell byggstart.

Kontakt

Lovisa Gustafsson, projektledare Trafik

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-16