Bocköhalvön

En ny detaljplan för Bocköhalvön håller på att tas fram. Syftet med planen är att försörja samtliga bostäder med kommunalt vatten och avlopp, skapa nya bostäder och förbättra vägen fram till badplatsen.

Planens formella namn: Förslag på detaljplan för del av Hindås 1:433 m.fl. Bostäder på Bocköhalvön

Ett förslag till detaljplan, upprättat hösten 2016, har tidigare varit på granskning (14 september-7 oktober 2016).

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med hänsyn till områdets kulturvärden samt till att försörja samtliga fastigheter med kommunalt vatten och avlopp och till att förbättra vägen fram till badplatsen. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra övertagande av huvudmannaskapet för del av Bockövägen liksom för del av Ringvägen och del av Graneliden. Detaljplanen ska även möjliggöra ombyggnation av del av Västra Nedsjövägen.

Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 80 nya bostäder bestående av olika bostadstyper med upp till två våningars byggnadshöjd.

Planområdet omfattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Boråsvägen i områdets södra del. Området gränsar mot Västra Nedsjön i väster, norr, och öster. I sydväst gränsar området till Västra Nedsjövägen, i söder till stationsområdet och i sydost till bostadsbebyggelse.

Beslut om fortsatt arbete med Bocköhalvön

Våren 2020 tog kommunstyrelsen upp ett beslutsärende gällande detaljplanens fortsättning. Beslutet blev att detaljplanearbetet ska fortsätta och att utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska ske inom ramen för detaljplanearbetet.

Tidigare, i september 2017, fattade kommunstyrelsen beslut om inriktning för detaljplanearbetet. Detta beslut gäller parallellt med beslutet från 2020 och 2021, dock med ändringen att hela området ska få kommunalt vatten och avlopp och att detaljplanen också ska få cirka 80 nya bostäder.

Dokumenten från det beslutet finns att läsa under Status och dokument under rubriken planstart.

Detaljplanen planeras att antas i slutet av fjärde kvartalet 2022.

Frågor

Du som har frågor kring din fastighet, planförslaget eller gatukostnader, är välkommen att kontakta sektorn för samhällsbyggnad.

Tyck till!

Just nu är vi i granskningsskedet. Det betyder att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Granskningen pågår under perioden 13 juni - 8 juli 2022. Du använder formuläret här nedanför för att skicka in dina synpunkter.
Under tiden som detaljplanen är ute på samråd eller granskning har du möjlighet att lämna synpunkter. Det är viktigt att göra det under något av dessa två skeden om du i ett senare skede vill ha möjlighet att överklaga ett beslut.
När du lämnar en synpunkt behöver du uppge ditt namn och din adress. Vi kommer dock inte att publicera dina personuppgifter i våra planhandlingar.

Du kan läsa mer om planprocessens olika skeden här. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om detaljplanen, vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Granskning

Granskning II

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen:

Planenheten
031-724 61 00
plan@harryda.se

Anna Wallin
031-724 62 66
anna.wallin@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret