Lyssna

Kränkande behandling och diskriminering

Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt för att förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Diskriminering och trakasserier är händelser som är missgynnande eller kränkande och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet men som inte har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Förskolornas och skolornas skyldigheter

I förskolans och skolans skyldigheter ingår att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och trakasserier, att anmäla och utreda misstänkta kränkningar och trakasserier samt i de fall kränkande behandling eller trakasserier konstaterats vidta åtgärder för att kränkningarna/trakasserierna ska upphöra.

I skollagen finns också ett förbud mot att personal på förskolor och skolor utsätter barn eller elever för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan

Förskolornas och skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier dokumenteras i en likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Barnen och eleverna är med i arbetet med att ta fram planen.

Om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling eller diskriminering

Om du misstänker att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering i samband med förskolans eller skolans verksamhet så ska du kontakta rektorn/förskolechefen eller någon i personalen på den aktuella förskolan eller skolan.

Kontakt

Marie Fremle, verksamhetschef förskola, pedagogisk omsorg
marie.fremle@harryda.se

Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidshem paula.palmdahl@harryda.se

Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasium
camilla.ahlin@harryda.se