Prioriterade fokusområden

För att nå målbilden Sveriges bästa skola har sex prioriterade områden valts ut. Vi kallar dem för våra byggstenar. De pekar ut vägen mot målet och utvecklingsarbetet inom dessa sker löpande.

Symbol för lärare

Läraren - den viktigaste byggstenen: Lärarens förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag och att utveckla kvaliteten i sin undervisning är beroende av rektors ledning och styrning av organisationen.

Symbol tillitsfulla relationer

Tillitsfulla relationer - förutsättningar för lärande: Lärarens kompetens och förmåga att utveckla goda relationer till barn, elever och deras vårdnadshavare är en förutsättning för att barn och elever ska bli trygga och motiverade att utvecklas och lära mer.

Symbol trygghet

Trygghet - skapar en god lärmiljö: Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga och omges av en god lärmiljö där studiero och ett kontinuerligt värdegrundsarbete kännetecknar verksamheten. Verksamheterna ska vara fria från kränkningar och våld.

Symbol elevhälsa

Elevhälsan - stöd och stimulans: Elevhälsoarbetet ska säkerställa att varje elev utifrån sina förutsättningar erbjuds en utbildning av hög kvalitet. Den gemensamt framtagna Elevhälsoplanen är ett stöd för skolorna i det arbetet och ska bidra till att öka likvärdigheten, samsynen och samordning av arbetet i kommunen.

Symbol systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete - grunden för utveckling: Det systematiska kvalitetsarbetet ger skolchefen och huvudmannen möjlighet att ta del av enheternas arbete och resultat på ett transparent och tydligt sätt genom dialog, dokumentation och verksamhetsbesök. Detta ger kunskap och fördjupning om de processer som bidrar till elevers lärande och utveckling.

Symbol kultur och ledarskap

Kultur och ledarskap - hållbart ledarskap: Skapa en hållbar organisation för rektorer inom grundskola där det kollegiala lärandet förstärks. Utveckla det distribuerade ledarskapet för att skapa utrymme för rektor att fokusera på sitt pedagogiska ledarskap.

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid
paivi.malmsten@harryda.se

utbildning@harryda.se

031-724 61 00 (kontaktcenter)

Synpunkter och klagomål
Om du har synpunkter som gäller grundskolan vänder du dig till: Synpunkter/klagomål