Till innehållet

Sveriges bästa skola

Ambitionen är att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Målbilden gäller från förskolan upp till gymnasiet. Målet är att ge bättre förutsättningar för elever och lärare. Kunskapsresultaten ska öka och alla elever ska få möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential.

lärare undervisar två elever

Vad är Sveriges bästa skola?

Arbetet med att skapa Sveriges bästa skola påbörjades under 2020. En arbetsgrupp med personer från förvaltningen och politiker definierade vad som utmärker Sveriges bästa skola. Välfärdsnämnden fastställde inriktningen och de kriterier som nämnden beslutade kännetecknar Sveriges bästa skola är:

  • Att utbildningen genomsyras av demokratiska värden och att alla barn och elever lämnar för- och grundskolan med en god självkänsla och en framtidstro.
  • Att vi erbjuder en undervisning som säkerställer att inga barn eller elever begränsas i sina framtida val.
  • Att alla elever i grundskolan och i anpassad grundskola går ut med minst godkända betyg.

– En väl fungerande skola ger människor makt att själva forma sina liv. Den goda skolan skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle i alla dess betydelser. Vår vision är att bli den kommun i Sverige som alla vänder sig till för att få goda exempel på hur man skapar en trygg skola och höga kunskapsresultat, idéer om hur man rekryterar och behåller den bästa skolpersonalen samt kunskap om hur moderna fysiska skolmiljöer kan skapas och anpassas. Därför har vi satt upp ambitionen Sveriges bästa skola, säger Sven Karlsson, ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Så skapar vi tillsammans Sveriges bästa skola

– Satsningen är långsiktigt process över flera år. I Härryda kommun finns redan idag en väl fungerande skolverksamhet med höga skolresultat. Det ger ett bra utgångsläge för att ta nästa steg i utvecklingen. Att hela tiden arbeta för att vi ska utvecklas och ta steg framåt för en högre kvalitet är för mig som skolchef viktigast för att skapa Sveriges bästa skola. Vi är redan bra, men genom mod och nytänkande har vi tillsammans potential att bli ännu bättre, säger Päivi Malmsten, skolchef.

Ett väl fungerande systematiskt förbättringsarbete är den viktigaste framgångsfaktorn i Sveriges bästa skola. Exempel på områden som för- och grundskola har identifierat i det systematiska kvalitetsarbetet och som är fokus under 2023 är att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och att öka kvalitén inom undervisningen i matematik. Ett annat område som kommer att vara prioriterat är arbetat med digitalisering. Digital kompetens tillhör de grundläggande kompetenserna som alla individer måste ha för att kunna delta på lika villkor i vårt demokratiska samhälle

För att nå målbilden Sveriges bästa skola har sex prioriterade fokusområden valts ut, vi kallar dem för våra byggstenar.

Prioriterade fokusområden - våra byggstenar

Kontakt

Päivi Malmsten, sektorschef utbildning, kultur och fritid

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-23