Kontakt
Lyssna

Skolskjuts och skolkort

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ungdomar som är folkbokförda i Härryda kommun och går på en gymnasieskola eller gymnasiesärskola i Göteborgsregionen åker gratis till och från Göteborg fram till klockan sju på kvällen. Ditt busskort hämtar du på expeditionen på Hulebäcksgymnasiet.

Går du på Hulebäcksgymnasiet får du ett kostnadsfritt årskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Stulet eller borttappat busskort ersätts mot en administrativ kostnad (för närvarande 200 kr). Det tar ungefär en vecka att få ett nytt busskort, under tiden får du ett tillfälligt kort.

Skolskjuts

Elever som går på gymnasiesärskolan och har behov av skolskjuts istället för ett busskort kan ansöka om detta. Ta kontakt med
planeringsledare i Härryda kommun för att ansöka, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Sommarbusskort för gymnasieelever

Skolungdomar i årskurs 1-2 i gymnasiet får möjlighet att åka gratis i
kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen under sommarlovet. Sommarbusskort är laddat med en biljett som är giltig dygnet runt under hela sommarlovet från 1 juni fram till och med den 31 augusti. Sommar-busskortet hämtas på expeditionen på Hulebäcksgymnasiet fram till 20 juni kl 15. Efter 20 juni så kan vi inte garantera att vi finns på plats eller har möjlighet att ta hand om ditt ärende då våra öppettider under sommarlovet varierar.

Skolskjuts i grundskolan

Elever som är folkbokförda i Härryda kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan.
Läs om våra riktlinjer för skolskjuts/skolkort i Härryda kommunPDF.

Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare så måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Min sidalänk till annan webbplats och signera med sin e-legitimation.

E-TJÄNST, ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS länk till annan webbplats

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Krav för rätt till skolskjuts

  • för elev i förskoleklass och i första, andra och tredje årskursen med minst 2 km färdväg
  • för elev i fjärde och femte årskursen med minst 3 km färdväg
  • för elev i sjätte, sjunde, åttonde och nionde årskursen med minst 4 km färdväg

Med färdväg avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också hämtas från en uppsamlingsplats. Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som ovan.

Skolskjuts kan även beviljas på grund av trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Ett kortvarigt funktionshinder berättigar inte ensamt till skolskjuts.

Vid trafikförhållande görs bedömning relaterat till ålder, allmän mognad i trafiken, vägens trafikfarlighet samt andra åberopade omständigheter.

Vid funktionshinder görs bedömning av inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts.

Vid annan särskild omständighet görs bedömning av vad som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan (exempelvis hotsituation eller sociala förhållanden).

Ingen skolskjuts till fritidshem

Rätt till skolskjuts gäller inte till och från fritidshem utan enbart till och från skolundervisning.

Ansökan om skolskjuts till modersmålsundervisning?

Skjuts till och från modersmål, mellan skolor, behöver ingen ansökan. Skjuts anordnas från höstterminens start genom planering mellan modersmålsansvarig och transportsamordnare.

Ansökan och intyg vid funktionsnedsättning

Bedömning görs utifrån inskickat intyg relaterat till behov av skolskjuts. Skicka intyg efter gjord ansökan till:
Härryda kommun
Utbildning och kultur
Ärende: Intyg skolskjuts
435 80 MÖLNLYCKE

Planering och form av skolskjuts/skolkort

I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever till att åka kollektivt med utdelat skolkort. Där linjetrafik saknas ordnar kommunen skolskjuts med "Lilla bussen" eller skoltaxi vid val av anvisad skola. Planering av "Lilla bussen" och eventuell skoltaxi samt utdelning av skolkort sker på din skola/friskola. Föregående läsårs skolkort kan användas från skolstart till och med 15 september enligt Västtrafik. Utdelning av de nya skolkorten sker efter skolstart.

Skolskjuts vid val av annan skola i kommunen

Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Skolskjuts vid val av skola utanför kommunen

Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas, i form av skolkort inom Härryda kommun, om eleven hade uppfyllt kraven för skolskjuts till anvisad skola.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från båda adresserna. Båda vårdnadshavare måste signera ansökan.

Vid växelvis boende där ena vårdnadshavaren bor utanför Härryda kommun kan eleven beviljas ett skolkort som gäller inom Härryda kommun. Eleven måste i detta fall vara folkbokförd i Härryda kommun och bo varannan vecka hos respektive vårdnadshavare samt gå i kommunal eller fristående skola inom kommunen. Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad. Båda vårdnadshavare fyller i den adressen utanför Härryda kommun i detta fall.

Skolskjuts för elev folkbokförd i annan kommun

Elev folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun för beslut om skolskjuts.

Olycksfallsskada

Alla elever är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Olycksfall ska anmälas via blankett SkadeanmälanPDF

Läs mer om försäkring här

Ordningsregler för skolskjuts

Läs om ordningsregler för skolskjuts härPDF

Bälte i buss
Alla busspassagerare som är äldre än tre år ska sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och ska använda bältet.
Om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen (om bussen är godkänd för ståplatser). Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bilbälte tillgängliga.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Om du önskar rapportera en störning, olycka eller tillbud som inträffat i samband med en transport kan du använda nedanstående  e-tjänstformulär.

E-TJÄNST, ANMÄLAN AV STÖRNING, TILLBUD ELLER OLYCKSFALL

Borttappat busskort kostar 100 kronor

En administrativ avgift på 100 kronor tas ut för borttappat busskort enligt antagen taxa. Denna avgift betalas av vårdnadshavare. Vid borttappat kort, kontakta din skola.

Ansökan vid sekretesskydd

Om du eller ditt barn omfattas av sekretesskydd kontakta planeringsledare.

Kontakt

Ansökan och handläggning
grundskola:

Mergim Rexhepi
administratör
031-724 62 06
mergim.rexhepi@harryda.se

Tider och upphämtning vid skolskjuts

Kontakta ansvarig utförare av transporterPDF

Frågor om form av skolskjuts (skolkort eller annan form)

Kontakta din skola inför läsåret.

Ansökan och handläggning gymnasieskola/gymnasie-

särskola

Ingemar Dahlquist,
administrativ chef
031-724 66 27
ingemar.dahlquist@harryda.se

Öppettider Hulebäcksgymnasiets expeditionlänk till annan webbplats