Lyssna

Information om förskola, grundskola och gymnasium med anledning av coronapandemin

Nu är det sommarlov och det är först i augusti som vi kommer att meddela eventuella anpassningar av undervisningen under höstetterminen 2021. Vi önskar er en trevlig sommar!

I kommunens hantering av coronapandemin är en huvudinriktning att fortsätta bedriva kommunens verksamheter, med fokus på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet så som skola, vård och omsorg.

Innehåll på sidan:

Förskolor och skolor anpassar efter myndigheternas riktlinjer

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är huvudsakligen öppna och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De gör bedömningen att det inte finns anledning att stänga förskolor och skolor om det inte finns stor risk för smitta.

Folkhälsomyndigheten - om förskola, grundskola och gymnasier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi anpassar vår verksamhet för att de aktiviteter som innebär närkontakt genomförs på ett tryggt sätt. I undervisningslokaler och matsalar försöker vi att ha extra avstånd mellan sittplatserna. Möten mellan vuxna begränsas så långt det går, genom att exempelvis vårdnadshavare stannar utanför. Personalen pratar med barn och elever om hygien och om att hålla avstånd.

Växelvis undervisning i skolan och på distans för elever i årskurs 7-9

Under 2021 har elever i årskurs 7-9 på kommunens grundskolor undervisats växelvis i skolan och på distans, efter beslut av välfärdsnämndens ordförande och utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det är varje rektor som bestämmer hur uppdelningen kring distansundervisning och undervisning i skolan ska göras. Respektive skola kommer därför fortsätta informera påverkade elever och vårdnadshavare med vad som gäller för varje enskild.

Hulebäcksgymnasiet anpassningar

Sedan 25 november bedriver Hulebäcksgymnasiet huvudsakligen undervisning på distans. Beslutet gäller till och med den 2 maj 2021 eller tills annat beslut fattas.

Mer om hur Hulebäcksgymnasiet anpassar sin verksamhet och vad som gäller för eleverna just nu, hittar du under Information, frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona.

Då ska barn och elever stanna hemma

Elever i gymnasiet, barn i grundskolan, förskolan och familjedaghem ska stanna hemma vid minsta symtom och undvika kontakt med andra.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka i covid-19. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som vårdnadshavare blivit sjuk får du inte lämna barnet på förskola eller familjedaghem. Friska barn kan vara i förskolan och familjedaghem, men den som lämnar barnet ska vara frisk.

Hantering av elevers provsvar

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och elever i gymnasieåldern provtas om de har sjukdomssymtom som tyder på covid-19.

Mer information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Detta gäller om barn eller elev testats för covid-19

Vid negativt provsvar kan du som vårdnadshavare (eller myndig elev i gymnasieskolan) visa upp det negativa provsvaret för klasslärare eller mentor, som sedan lämnar besked om eleven kan återgå till skolan eller inte.

Vid positivt provsvar ska barnet stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter första symtom.

Barn och unga som inte testats stannar även i fortsättningen hemma så länge de har symtom och i minst sju dygn från insjuknande, varav två dygn utan symtom. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten - Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga Länk till annan webbplats.

Smittspårning och information om smitta

Om smitta av covid-19 konstateras hos någon på en förskola eller skola, ska skolans rektor kartlägga vilka personer som den smittade varit i närkontakt med på skolan från och med 48 timmar innan symtom framträtt. Rektorn ska sedan informera de som eventuellt utsatts för smitta om hur de ska agera.

Alla rektorer följer samma handlingsplan och rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Skolan har inget uppdrag och heller inte rätt att gå ut med allmän information till vårdnadshavare om smitta hos enskilda personer på grund av integritet och patientsäkerhet. Om verksamheten märkbart påverkas av sjukdom och sjukfrånvaro kommer förskolan eller skolan informera om detta.

Om smittspårning och hantering av lokala utbrott av covid-19. Länk till annan webbplats.

Stängning av skola eller övergång till distansundervisning

Det är endast välfärdsnämnden i kommunen som kan ta beslut om att stänga en enskild klass, årskurs eller skolenhet och gå över till undervisning på distans. Det kan endast ske av följande anledningar:

  • Om smittskyddsläkare bedömer att det krävs för att minska smittspridningen.
  • Om det inte finns tillräckligt med personal, på grund av smitta, för att ge undervisning till eleverna.

På nationell nivå är det Folkhälsomyndigheten som rekommenderar och regeringen som beslutar om distansundervisning och stängning av skolor.

Anpassade måltidsrutiner

Kommunens måltidsservice, tillsammans med varje förskola och skola, anpassar serveringsrutinerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Det innebär exempelvis att måltidsservering sprids ut över längre tid på dagen.