Information om förskola, grundskola och gymnasium med anledning av coronapandemin

Huvudregeln är att barn och elever ska undervisas på plats i skolans lokaler under höstterminen.

Om smittspridningen ökar eller om lärare och elev måste vara hemma för att kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om covid-19 kan det bli aktuellt med fjärr- eller distansundervisning även i höst.

Läs mer på skolverket.se Länk till annan webbplats..

Innehåll på sidan:

Utlandsvistelse och misstänkt smitta

Barn och elever som har varit utomlands eller har symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma från skolan och testa sig så snart som möjligt. Elever kan komma tillbaka när det har gått sju dygn efter insjuknandet om allmäntillståndet i övrigt tillåter och när hen har varit utan symtom i två dygn. Vid resor utanför Norden rekommenderas att testa sig vid ankomst till Sverige oavsett om man har symptom eller ej.

1177.se - symtom på covid-19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten - för dig som har varit utomlands Länk till annan webbplats.

Förskolor och skolor anpassar efter myndigheternas riktlinjer

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är öppna och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De gör bedömningen att det inte finns anledning att stänga förskolor och skolor om det inte finns stor risk för smitta.

Folkhälsomyndigheten - om förskola, grundskola och gymnasier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi anpassar vår verksamhet för att de aktiviteter som innebär närkontakt genomförs på ett tryggt sätt. I undervisningslokaler och matsalar försöker vi att ha extra avstånd mellan sittplatserna. Möten mellan vuxna begränsas så långt det går, genom att exempelvis vårdnadshavare stannar utanför. Personalen pratar med barn och elever om hygien och om att hålla avstånd.

Då ska barn och elever stanna hemma

Elever i gymnasiet, barn i grundskolan, förskolan och familjedaghem ska stanna hemma vid minsta symtom och undvika kontakt med andra.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma om de har blivit sjuka i covid-19. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten: Hur länge bör jag stanna hemma? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som vårdnadshavare blivit sjuk får du inte lämna barnet på förskola eller familjedaghem. Friska barn kan vara i förskolan och familjedaghem, men den som lämnar barnet ska vara frisk.

Skolor har tillgång till självtester för covid-provtagning

Nu har kommunens skolor tillgång till självtester för covid-provtagning. Dessa erbjuds till elever som under skoltid varit i närkontakt med konstaterad covid-smitta. Testet ska göras hemma och vårdnadshavare behöver därefter skyndsamt ta provet till angiven vårdcentral för analys. Elever som erbjuds självtester kan vara kvar i skolan under tiden man väntar på sitt provsvar förutsatt att barnet eller eleven inte har några sjukdomssymtom.

Hantering av elevers provsvar

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och elever i gymnasieåldern provtas om de har sjukdomssymtom som tyder på covid-19.

Mer information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland. Länk till annan webbplats.

Detta gäller om barn eller elev testats för covid-19

Vid negativt provsvar kan du som vårdnadshavare (eller myndig elev i gymnasieskolan) visa upp det negativa provsvaret för klasslärare eller mentor, som sedan lämnar besked om eleven kan återgå till skolan eller inte.

Vid positivt provsvar ska barnet stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter första symtom.

Barn och unga som inte testats stannar även i fortsättningen hemma så länge de har symtom och i minst sju dygn från insjuknande, varav två dygn utan symtom. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndigheten - Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga Länk till annan webbplats.

Smittspårning och information om smitta

Om smitta av covid-19 konstateras hos någon på en förskola eller skola, ska skolans rektor kartlägga vilka personer som den smittade varit i närkontakt med på skolan från och med 48 timmar innan symtom framträtt. Rektorn ska sedan informera de som eventuellt utsatts för smitta om hur de ska agera.

Alla rektorer följer samma handlingsplan och rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland. Skolan har inget uppdrag och heller inte rätt att gå ut med allmän information till vårdnadshavare om smitta hos enskilda personer på grund av integritet och patientsäkerhet. Om verksamheten märkbart påverkas av sjukdom och sjukfrånvaro kommer förskolan eller skolan informera om detta.

Om smittspårning och hantering av lokala utbrott av covid-19. Länk till annan webbplats.

Anpassade måltidsrutiner

Kommunens måltidsservice, tillsammans med varje förskola och skola, anpassar serveringsrutinerna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Det innebär exempelvis att måltidsservering sprids ut över längre tid på dagen.