Grundsärskola och träningsskola

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Ett barn som tas emot i grundsärskolan följer grundsärskolans kursplaner och timplaner för ämnen eller ämnesområden. Utbildningen kan också omfatta vissa ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

För eleverna i särskolan finns särskild rättighet till förlängd skolbarnsomsorg (korttidstillsyn enligt LSS) efter det att eleven fyllt 13 år.

Grundsärskolan, lättläst svenska

I grundsärskolan får barn och ungdomar extra mycket hjälp.
De som går i grundsärskolan lär sig om samma saker
som barnen i grundskolan och på gymnasiet.
Varje barn får lära sig på det sätt som passar bäst.

Det finns också en träningsskola.
I träningsskolan har barnen svårt med flera saker.
Då behövs ibland ännu mera hjälp i skolan.

Grundsärskolan finns på tre skolor i kommunen

Elever årskurs 1-3:

Elever årskurs 4-9:

Elever årskurs 6-9: