Till innehållet

Särskola

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom särvux.

elev skriver

För elever i årskurserna 1 till 9 finns den obligatoriska skolformen grundsärskola. Träningsskola är en inriktning inom grundsärskolan. Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år.

Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Särvux

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-12