Lyssna

Särskilt stöd

Alla barn och elever ska ges möjlighet till lärande och personlig utveckling utifrån sina förutsättningar. Inom förskola och skola i Härryda kommun strävar vi efter att anpassa utbildningen efter varje barn och elev inom ramen för ordinarie verksamhet. Ibland kan det finnas behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd i förskolan

Barn inom förskolan kan av fysiska, psykiska eller andra skäl behöva särskilt stöd i sin utveckling. Har du funderingar eller frågor om ditt barn behöver särskilt stöd i förskolan? Kontakta respektive förskolechef.

Särskilt stöd i skolan

Inom skolan kan särskilt stöd ges som ett komplement till den ordinarie undervisningen om eleven riskerar att inte uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller har vissa andra svårigheter i sin skolsituation. Det är respektive rektors ansvar att se till att stödbehovet utreds och att en elev som behöver särskilt stöd får den hjälp som han eller hon behöver.

Åtgärdsprogram för elev

Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska det stå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare får delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller av den som rektor har utsett. Om utredningen visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn besluta att åtgärdsprogram inte behövs.

Barn- och elevhälsa

Förskolechef respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet på enheten. Förskolor och skolor i kommunen är indelade i pedagogiska områden. Skolsköterskor, kuratorer och övriga specialpedagoger arbetar i de pedagogiska områden och nås på respektive skola.

Kommunens aktivitetsansvar

Enligt skollagen ska kommunen arbeta för att ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning och inte har jobb ska erbjudas aktiviteter som syftar till att varje ungdom kommer vidare till studier eller arbete. Det kallas kommunens aktivitetsansvar.
Läs om kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kontakt

Kontakta i första hand rektor på respektive skola
Kommunala grundskolor

Kerstin Carlsson, verksamhetschef förskola och pedagogisk omsorg
kerstin.carlsson@harryda.se

Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola, grundsärskola och fritidshem
paula.palmdahl@harryda.se
Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasium
camilla.ahlin@harryda.se